Reklama

ULMA (ULM): Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Reklama

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Marcina Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2017, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w roku obrotowym 2017;

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017;

e) podziału zysku Spółki za rok 2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy;

f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

g) Wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz związanego z tym prawem udziału w prawie własności budynku mieszkalnego, położonego miejscowości Koniecpol (42-230), przy ul. Tartacznej 11.

h) Zmiany Statutu Spółki.

i) Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 334 127 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 18 351 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 029 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 270 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych),

e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 336 196 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 21 740 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych) i zysk netto w kwocie 24 225 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 640 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych),

iv. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10 665 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 18 350 994,77 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy) oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 672 963,15 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy), w łącznej kwocie 20 023 957,92 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 3,81 zł (słownie: trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy) brutto na jedną akcję.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy ustala się 10 maja 2018 roku.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się 17 maja 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od

1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Marii Lourdes Urcelay Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 października 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Iñaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 19 października 2017 roku oraz z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafaelowi Anduaga Lazcanoiturburu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Michałowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 4.230.694 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz związanego z tym prawem udziału w prawie własności budynku mieszkalnego

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając zgodę Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu (dalej jako "Spółka”) zawartą w Uchwale Nr 1/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę udziału w wysokości ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz związanego z wyżej wymienionym prawem udziału w wysokości ½ w prawie własności budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości Koniecpol (42-230), przy ul. Tartacznej 11, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 8747, o powierzchni 0,0502 Ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00046906/7 (dalej jako "Nieruchomość”)

2. Równocześnie zatwierdza się dotychczasowe czynności Zarządu Spółki dokonane w celu nabycia Nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki bądź osobom, którym Zarząd Spółki udzieli stosownego pełnomocnictwa. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.694, co stanowi 80,5 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 4.230.694 ważnych głosów, w tym "za” uchwałą – 3.967.290 głosów, "przeciw” – 0 głosów, "wstrzymujących się” – 263.404 głosów.

Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu (dalej jako "Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) dotychczasowy § 23 pkt 2) lit. h) Statutu Spółki w brzmieniu:

"udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość, o ile takie inwestycje lub zakupy nie znajdują odzwierciedlania w przyjętych rocznych celach budżetowych,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE: Zmiana Statutu Spółki w zakresie, w jakim nadaje się nowe brzmienie § 23 pkt 2) lit. h) wpisuje się w zasadę rozdziału ról i kompetencji poszczególnych organów spółki w świetle Kodeksu spółek handlowych oraz pozwala wyznaczyć rozsądną granicę pomiędzy kompetencjami nadzorczymi Rady Nadzorczej Spółki oraz uprawnieniami zarządczymi Zarządu w zakresie dokonywania w imieniu Spółki nowych inwestycji oraz zawierania transakcji dotyczących nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Uchwała Nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska Spółka” Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu "Spółki ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą: "ULMA CONSTRUCCION POLSKA” Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy "ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.”

§ 2

Siedzibą spółki jest Koszajec.

§ 3

Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4

1) Spółka może powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

2) Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach, w tym również w Spółkach z udziałem zagranicznym.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:

1) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),

2) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

3) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),

4) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych (PKD 41.12.Z),

5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

6) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.12.Z),

7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),

8) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),

10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

11) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

12) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z),

13) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

15) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

16) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

17) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

18) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

19) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

20) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

II. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.511.264,00 (dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na:

a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

b) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

e) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

f) 465.000 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 000.001 do numeru F 465.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

g) 365.000 (sło

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »