Reklama

NOWAGALA (CNG): Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 16 kwietnia 2012 r., zmiana w porządku obrad i zgłoszone sprzeciwy - raport 31

Raport bieżący nr 31/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A podaje informację o uchwałach podjętych przez walne zgromadzenia w dniu 16 kwietnia 2012, o zmianie w porządku obrad i o zgłoszonych sprzeciwach.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 397 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 wstrzymujących się

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 20 marca 2012 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,

b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,

c/ w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011.

16. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011.

17. Podjęcie uchwał :

a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,

b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

18. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia .

20.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na sfinansowanie wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

21. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Z uwagi na elektroniczny system liczenia głosów zrezygnowano z rozpatrywania punku 4 porządku obrad - wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 270.804 tys. zł.

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 10.312 tys. zł.

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.993 tys. zł.

4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 254 tys. zł.

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

o odrzuceniu sprzeciwu Akcjonariusza - Allianz Polska OFE na decyzję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącą kolejności głosowania projektów uchwał o podziale zysku za rok obrotowy 2011

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 11.348.791 głosów, przeciw przyjęciu uchwały oddano 6.781.616 głosów, głosów wstrzymujących było 8.500.000. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie podziału zysku za 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany w 2011 roku zysk netto w kwocie 10.330.606,60 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset sześć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy w kwocie 5.766.535,80 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy)

- zwiększenie kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 4.537.070,80 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy)

§ 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 7 maja 2012 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 25 maja 2012 roku.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 6.781.616 głosów, przeciw przyjęciu uchwały oddano 11.348.791 głosów, głosów wstrzymujących było 8.500.000. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie podziału zysku za 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia aby wypracowany w 2011 roku zysk netto w kwocie 10.330.606,60 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset sześć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy w kwocie 3.363.812,55 zł,

- zasilenie skupu akcji własnych w kwocie 6.600.000 zł,

- zwiększenie kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych) w kwocie 366.794,05 zł.

§ 2. Dzień praw do dywidendy ustalony zostaje na 7 maja 2012 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 25 maja 2012 roku.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.848.791 głosów, przeciw uchwale 6.781.616, nikt się nie wstrzymał.

Przedstawiciel Akcjonariusza- Allianz Polska OFE złożył sprzeciw od uchwały nr 9 o podziale zysku spółki.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322.585 tys. zł. ,

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 8.950 tys. zł .

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.631 tys. zł.,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.147 tys. zł .

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 13 a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 15.824.158 , z których oddano 15.824.158 ważnych głosów (co stanowi 27,74 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 15.824.158 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 13 b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Górnickiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 26.278.330, z których oddano 26.278.330 ważnych głosów (co stanowi 46,07 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26.278.330 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 14a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. , za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 14b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki-

Panu Łukasz Żuk - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukasz Żuk - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 14c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -

Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 14d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -

Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r. , za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 14e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -

Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 26 630 407 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych

Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu ich umorzenia nie będzie większa niż 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji,

b) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset),

c) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały,

d) cena nabywanych akcji nie będzie wyższa niż 3 zł (słownie: trzy złote) za 1 (jedną) akcję.

3. akcje własne nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poza rynkiem regulowanym,

4. Spółka może nabywać akcje własne w oparciu o niniejszą uchwałę w okresie 12 miesięcy od dnia jej podjęcia.

5. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będą pochodzić z własnych środków Spółki z zastrzeżeniem uchwały nr 16 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu.

8. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

9. Zarząd może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:

a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit c) niniejszej uchwały, albo,

b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

10. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust 9, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust.7.

11. Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w szczególności do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

12. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie do 2.200.000 (słownie: dwóch milionów dwustu tysięcy) akcji własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.

13. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 roku.

OPINIA ZARZĄDU

Decyzja o przeprowadzenia operacji skupu własnych akcji w celu umorzenia wynika z następujących przesłanek:

- wykup akcji stwarza możliwość wyboru dla inwestorów: inwestorzy, którzy uznają że oferowana cena jest dla nich korzystna mogą sprzedać akcję i wyjść z inwestycji,

- poziom wycen rynkowych spółki - zdaniem Zarządu - odbiega od jej realnej wartości, odbiega również od tegorocznych wycen dokonywanych przez niezależnych analityków; możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen, okresach obniżonej płynności, jest korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wychodzić z inwestycji,

- Spółka dysponuje środkami finansowymi, które umożliwią przeprowadzenie operacji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.848.791 głosów, przeciw uchwale 6.781.616 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się

Przedstawiciel Akcjonariusza- Allianz Polska OFE złożył sprzeciw od uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 16 kwietnia 2012r.

W sprawie przeznaczenia środków pochodzących z podziału zysku spółki za rok 2011 na sfinansowanie wykupu akcji własnych celem umorzenia.

§1. Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza kwotę 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) utworzoną z podziału zysku za rok 2011, na zakup akcji własnych Spółki, celem ich umorzenia stosownie do treści uchwały nr 15 niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Kapitał Rezerwowy - Fundusz Specjalny na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia) .

2.Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot pochodzących z kapitału rezerwowego o którym mowa w § 1 ust.1 w celu i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 15 niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 26 630 407, z których oddano 26 630 407 ważnych głosów (co stanowi 46,69 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 19.848.791 głosów, przeciw uchwale 6.781.616 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

Przedstawiciel Akcjonariusza- Allianz Polska OFE złożył sprzeciw od uchwały nr 16 w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z podziału zysku spółki za rok 2011, na sfinansowanie wykupu akcji własnych celem umorzenia.

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7, 8, 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Waldemar Piotrowski - Prezes zarządu
Zbigniew Plakowski - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | Ceramika Nowa Gala SA | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »