Reklama

NOWAGALA (CNG): Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 25 kwietnia 2013 wraz ze zgłoszonym sprzeciwem - raport 102

Raport bieżący nr 102/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w 

Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Reklama

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 600 010 wstrzymujących się

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w 

Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z 

dnia 29 marca 2013 roku oraz ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy2012.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,

b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

c/ w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

15. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.

16. Podjęcie uchwał:

a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,

b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w rok obrotowym 2012.

17. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

18. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

19. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.

20. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

24. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej (punkt 4 zaplanowanego porządku obrad ) z uwagi na system elektroniczny liczenia głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty

spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy

2012 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2012 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 272.817 tys. zł. ,

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 5.481 tys. zł .

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.263 tys. zł.,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 59 tys. zł

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto za 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2012 rok w kwocie 5.472.594,58 zł pokryć z dostępnego kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok

obrotowy 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 314.966 tys. zł. ,

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 7.194 tys. zł

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.066 tys. zł.,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.113 tys. zł .

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 22 306 078 ważnych głosów (co stanowi 39,10 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 22 306 078 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Akcjonariusz Waldemar Piotrowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2012.

Uchwała nr 11 b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 32 760 250 ważnych głosów (co stanowi 57,43 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 32 760 250 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Górnicki pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2012.

Uchwała nr 12 a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

– Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania

obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od

01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi

– absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi

Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi

Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 317 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi

Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA”

S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Pawła Marcinkiewicza do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Grzegorza Ogonowskiego do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA”S.A. powołuje Pana Jacka Tomasika do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWAGALA”S.A. powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. powołuje Pana Łukasza Żuka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. działając na

podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł brutto,

- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł brutto,

- Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 zł brutto.

2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

§2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 317 głosów, głosów przeciwnych 1 600 010, nikt się nie wstrzymał.

Akcjonariusz- Cezary Gregorczuk złożył sprzeciw od uchwały nr 14 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich podejmuje niniejszą uchwałę w ramach realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku podjętej w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 i § 12 ust 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

§ 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki.

§ 3 Na mocy niniejszej uchwały podlega umorzeniu 923 695 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).

§ 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych , za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 1.776.823,83 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) , pozostałe koszty związane z nabyciem akcji własnych wyniosły 5.331,10 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy), co daje łącznie kwotę 1.782.154,93 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze).

§ 5. Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem 923 695 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela obniża kapitał zakładowy o kwotę 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tj. z kwoty 57.038.073,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych).

§ 7 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie : przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego – Funduszu

Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego

zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16

kwietnia 2012 roku .

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. postanawia, że środki pozostałe z Kapitału Rezerwowego – Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia utworzonego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w kwocie 4.817.845,07 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych siedem groszy) zostają przeznaczone na kapitał zapasowy z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 6 Statutu , w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, jak również wobec zdematerializowania akcji własnych i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru:

1. zmienia § 6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

" § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto cz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »