Reklama

NOWAGALA (CNG): Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2015 - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Reklama

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 22.688.110, z których oddano 22.688.110 ważnych głosów (co stanowi 48,38 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 22.688.100 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 21 maja 2015 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,

b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

c/w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

d/ w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.

15. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.

16. Podjęcie uchwał :

a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,

b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

17. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2014 r.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 237.767 tysięcy złotych,

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.859 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie minus 1.859 tysięcy złotych.

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.448 tysięcy złotych.

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.512 tysięcy złotych.

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.858.884,97 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych).

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich postanawia wyrazić zgodę na przeznaczenie kwoty wysokości 4.689.362,10 złotych (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego (zakumulowane zyski z lat ubiegłych).

§2 . Dzień dywidendy ustala się na 28 sierpnia 2015 roku.

§3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 11 września 2015 roku.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 rok zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 289.048 tysięcy złotych,

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2.242 tysiące złotych oraz całkowite dochody w kwocie 2.244 tysiące złotych,

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.507 tysięcy złotych,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.086 tysięcy złotych,

5. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r., za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 12.233.938, z których oddano 12.233.938 ważnych głosów (co stanowi 26,08 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 12.233.938 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Akcjonariusz Waldemar Piotrowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2014.

Uchwała nr 12 b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r., za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 22.688.110, z których oddano 22.688.110 ważnych głosów (co stanowi 48,38 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 22.688.110 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Akcjonariusz Paweł Górnicki pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2014.

Uchwała nr 13 a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A.

z siedzibą w Końskich z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. , za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A.

z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r. , za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Tomasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r., za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 23.040.187, z których oddano 23.040.187 ważnych głosów (co stanowi 49,13 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 23.040.187 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-17Waldemar Piotrowskiprezes zarządu
2015-06-17Zbigniew Polakowskiprokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »