Reklama

WOLAINFO (WIN): Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2010 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy podczas obrad zgromadzenia - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 24 czerwca 2010 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 24 czerwca 2010 roku. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów

Spółka podaje również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Witolda Kaszubę.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.477.801 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 79,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takie samej ilości akcji, co stanowi około 79,79 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 24 czerwca 2010 roku, o godzinie 12.00:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WOLA INFO S.A. za 2009 rok.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej WOLA INFO S.A. w 2009 r.

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOLA INFO S.A. za 2009 r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2009 rok.

12.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

16.Wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.907.800 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 69,63% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 570.001 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 10,16% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WOLA INFO S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2010/06/08/2 z dnia 8 czerwca 2010 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 169.826 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 3,03% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WOLA INFO S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą WOLA INFO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:

a)bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 56.427.371,36 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy);

b)rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi:

-przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 81.294.028,48 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiąc dwadzieścia osiem złotych czterdzieści osiem groszy),

-stratę netto w wysokości 14.798.444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy);

c)informację dodatkową;

d)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.362.070,48 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy),

e)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.821.998,75 zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złote siedemdziesiąt pięć groszy), do kwoty 23.258.490,33 złotych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 169.826 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 3,03% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 169.826 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 3,03% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WOLA INFO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WOLA INFO S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej WOLA INFO S.A. w 2009 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 169.826 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 3,03% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOLA INFO S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WOLA INFO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:

a)bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 61 780 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych);

b)rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi:

-przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 91 030 tys. zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści tysięcy złotych),

-stratę netto w wysokości 14 170 tys. zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),

c)informację dodatkową;

d)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.075 tys. zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

e)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.803 tys. zł (trzynaście milionów osiemset trzy tysiące złotych).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 169.826 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 3,03% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę w kwocie 14.798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.737.974 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 66,61% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 739.827 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 13,18% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Monika Susałko - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Jakub Baran, Leszek Sołdan.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.907.800 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 69,63% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 570.001 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 10,16% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu panu Piotrowi Majcherkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.596.772 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 93,86% kapitału uprawnionego do głosowania nad tą uchwałą i 46,27% kapitału zakładowego, przy 169.826 głosów przeciwko z takiej samej ilości akcji co stanowi 6,14% kapitału uprawnionego do głosowania nad tą uchwałą i 3,03% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.766.598 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 49,30% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Oskarowi Chejde absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.737.974 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 95,65% kapitału uprawnionego do głosowania nad tą uchwałą i 66,61% kapitału zakładowego, przy 169.826 głosów przeciwko z takiej samej ilości akcji co stanowi 4,34% kapitału uprawnionego do głosowania nad tą uchwałą i 3,03% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.907.800 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 69,63% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kononowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.596.772 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 57,99% kapitału zakładowego, przy 739.827 głosów przeciwko z takiej samej ilości akcji co stanowi 16,52% kapitału zakładowego i 1.141.202 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 20,33% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki panu Sylwestrowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.477.801 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Opawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy 169.826 głosów przeciwko głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy 169.826 głosów przeciwko głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Białowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy 169.826 głosów przeciwko głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Sławomirowi Kruczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.307.975 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego, przy 169.826 głosów przeciwko głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Robertowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.737.974 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 66,61% kapitału zakładowego, przy 169.826 głosów przeciwko głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i 570.001 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji co stanowi 10,16% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie powołuje Krzysztofa Opawskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.477.801 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 22/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Krzysztofa Borowskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.118.105 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 73,38% kapitału zakładowego, 169.826 głosów przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i 189.870 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,38% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 23/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Krzysztofa Białowolskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.118.105 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 73,38% kapitału zakładowego, 169.826 głosów przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i 189.870 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,38% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 24/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Sławomira Kruczyka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.118.105 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 73,38% kapitału zakładowego, 169.826 głosów przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% i 189.870 głosów wstrzymujących się głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,38% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 25/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Roberta Supła.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.548.104 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 63,22% kapitału zakładowego, 169.826 głosów przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 3,03% kapitału zakładowego i 759.871 głosów wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 13,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 4.477.801 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 79,79% kapitału zakładowego Spółki.

2. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie powołuje Krzysztofa Opawskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Leszka Sołdana.

Uchwała nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Krzysztofa Borowskiego.

Uchwała nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Krzysztofa Białowolskiego.

Uchwała nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Sławomira Kruczyka.

Uchwała nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Roberta Supła.
Piotr Majcherkiewicz - Prezes Zarządu Spółki
Oskar Chejde - Wiceprezes Zarządu Spółki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »