Reklama

WOLAINFO (WIN): Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 listopada 2010 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy podczas obrad zgromadzenia.

Raport bieżący nr 65/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 9 listopada 2010 przez Walne Zgromadzenie spółki Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 9 listopada 2010 roku. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów

Spółka podaje również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Uchwała nr 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Witolda Kaszubę.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takie samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany porządku obrad i wycofuje z porządku obrad punkt 10.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 9 listopada 2010 roku, o godzinie 12.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie przez Wola Info S.A. od dnia 1 stycznia 2011 roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 listopada 2010 roku.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Piotr Majcherkiewicz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Monika Susałko, Krzysztof Opawski- Członkowie Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do postanowień art. 91 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia znieść dematerializację akcji serii A,B,C,E,F,G,H i I spółki Wola Info S.A. oraz wycofać te akcje z obrotu na rynku regulowanym.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom spółki WOLA INFO S.A. z siedzibą w Warszawie formy dokumentu;

2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich wymienionych w § 1 akcji;

3) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu na rynku regulowanym wymienionych w §1 akcji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Krzysztofa Opawskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Krzysztofa Borowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 8/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Krzysztofa Białowolskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 9/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Roberta Supła ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 10/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Sławomira Kruczyka ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 11/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Stanislas de Bentzmann na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 12/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Gregoire Cayatte na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 13/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Ronalda de Laage de Meux na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 14/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Jakuba Barana na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 15/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki pełni funkcję bez wynagrodzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr 16/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie sporządzania przez Wola Info S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) postanawia iż od dnia 1 stycznia 2011 r. sprawozdania finansowe jednostkowe lub skonsolidowane Wola Info S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR - w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 17/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej

z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2010 roku ponosi Spółka Wola Info S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.612.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.612.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

2. Projekty uchwał zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 9 listopada 2010 roku

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany porządku obrad i wycofuje z porządku obrad punkt 10.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 9 listopada 2010 roku, o godzinie 12.00:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym.

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8.Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie przez Wola Info S.A. od dnia 1 stycznia 2011 roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

10.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 listopada 2010 roku.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Piotr Majcherkiewicz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Monika Susałko, Krzysztof Opawski- Członkowie Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Krzysztofa Opawskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Krzysztofa Borowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Krzysztofa Białowolskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Roberta Supła ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Sławomira Kruczyka ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Stanislas de Bentzmann na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Gregoire Cayatte na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Ronalda de Laage de Meux na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Jakuba Barana na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki pełni funkcję bez wynagrodzenia.
Jaques Record - Prezes Zarządu Spółki

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | treść | Raport bieżący | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »