Reklama

KCI (KCI): Uchwały podjęte przez Zwyczajna Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KCI SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Reklama

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

§ 1.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Rozpatrzenie:

1)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,

2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,

3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,

4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,

5)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 rok.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,

3)pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,

4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012,

5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,

6)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,

7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

9.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 32.905 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy),

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto

w wysokości 12.317 tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości (12.317) tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.551 tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy),

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy),

- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2012 rok w wysokości 12.317 tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 33.575 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy),

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości (12.472) tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości (12.472) tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.649 tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy),

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 470 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt tysięcy),

- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.336, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 520.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI za 2012 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwaław sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 1 stycznia 2012 do 6 lipca 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt.. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 6 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Szwedo za okres od 1 stycznia do 29 czerwca 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Borkowskiemu za okres od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza.

§ 2. Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Borkowskiego.

§ 2. Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Dorotę Hajdarowicz.

§ 2. Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 0.

Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Knapa.

§ 2. Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.336, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 520.

Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Łyska (Piotr Łysek).

§ 2. Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.188.336, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 520.

Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej KCI SA:

(a)Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych miesięcznie brutto;

(b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;

(c)Każdy z pośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie brutto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za” oddano 11.143.856, głosów "przeciw” oddano – 0, głosów "wstrzymujących się” oddano – 45.000.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-30Agata Kalińska Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »