Reklama

PBG (PBG): uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 21 kwietnia 2010r. - korekta - raport 18

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym korektę raportu 18/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku. Korekta polega na uzupełnieniu przy każdej z podjętych uchwał informacji o głosowaniu o ilość akcji z których oddano ważne głosy i ich procentowy udział w kapitale zakładowym.

Tym samym treść raportu brzmi:

Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 21 kwietnia 2010r.:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wilczyńskiego.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) Eugenia Bachorz,

2) Tomasz Tomczak,

3) Dariusz Sarnowski.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na uwadze złożony wniosek w zakresie modyfikacji treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału zysku, postanawia przyjąć modyfikację projektu uchwały o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 98.279.428,33 złotych (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2009 w ten sposób, iż:

a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję, dywidendą jest objętych 14.295.000 akcji Spółki,

b.) kwota 5.000.000,00 złotych (pięć milionów) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

c.) kwota 73.266.428,33 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.901.732

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 23.379

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 98.279.428,33 złotych (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2009 w ten sposób, iż:

a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję, dywidendą jest objętych 14.295.000 akcji Spółki,

b.) kwota 5.000.000,00 złotych (pięć milionów) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

c.) kwota 73.266.428,33 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 1.150

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na uwadze złożony wniosek w zakresie modyfikacji treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, postanawia przyjąć modyfikację projektu uchwały o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 9 Statutu oraz art. 348 § 3 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) na 12 maja 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 31 maja 2010 roku.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 10.909.589

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.015.522

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 9 Statutu oraz art. 348 § 3 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) na 12 maja 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 31 maja 2010 roku.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.550.582

Głosy przeciw: 1.150

Wstrzymano się od głosu: 373.379

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 3.455.003 z 3.450.057 akcji stanowiących 24,13% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 3.453.653

Głosy przeciw: 200

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Worochowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.921.777 z 7.683.444 akcji stanowiących 53,74% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.920.427

Głosy przeciw: 200

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.761

Głosy przeciw: 200

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Tomczakowi- z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.761

Głosy przeciw: 200

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mariuszowi Łożyńskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.761

Głosy przeciw: 200

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Latawcowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Latawcowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.761

Głosy przeciw: 200

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.925.111

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby:

- Pan Maciej Bednarkiewicz

- Pani Małgorzata Wiśniewska

- Pan Dariusz Sarnowski

- Pan Adam Strzelecki

- Pan Marcin Wierzbicki

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.890.099

Głosy przeciw: 14.200

Wstrzymano się od głosu: 20.812

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

A. § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce i wówczas akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia."

B. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem."

C. § 20 ust. 7 ulega skreśleniu.

D. § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Akcjonariusze mają prawo do zgłaszania zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych."

E. W § 22 ustęp 3 ulega skreśleniu

F. § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd."

G. § 29 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego."

H. W § 29 ustępy 10, 11, 12 i 13 ulegają skreśleniu.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.925.111

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Oddano ważnych głosów: 11.925.111 z 7.685.111 akcji stanowiących 53,76% w kapitale zakładowym PBG S.A.

Głosy za: 11.923.961

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 1.150

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »