Reklama

ULMA (ULM): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2010 r.

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., ktore odbyło sie w dniu 17 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Zuzannę Zakrzewską - Brzuchalską.

Uchwała została podjęta w głosowani tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, obejmującego bilansu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

b) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2009,

c) podziału zysku Spółki za rok 2009,

d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2009,

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2009,

f) ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej, wchodzącego w skład komitetu audytu i posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649),

g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

6. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 548 450 631,93 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy gr.),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.),

d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3 270 949,94 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery gr.),

e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 Spółki w kwocie 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Ulma Construccion Polska za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 544 581 115,08 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście złotych i osiem gr.),

ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości w kwocie - 7.108 050,23 zł (słownie: minus siedem milionów sto osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy gr.), oraz stratę netto w wysokości 5 483 931,44 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści cztery gr.),

iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 108 050,23 zł (słownie: siedem milionów sto osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy gr.),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16 113 430,21 zł (słownie: szesnaście milionów sto trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i dwadzieścia jeden gr.),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała została podjęta m. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 26.11.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 26.11.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, iż na wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, piastującego stanowisko członka komitetu audytu, posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649), składać się będzie:

- roczne wynagrodzenie w kwocie 54.000 złotych brutto,

- zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania.

Wynagrodzenie będzie wypłacane w 12 równych ratach miesięcznych, płatnych do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, z tytułu którego należna jest dana rata wynagrodzenia, na rachunek bankowy wskazany przez tego członka Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.274.112 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Aitora Ayastuy Ayastuy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się 306.822 głosów.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji panią Lourdes Urzelai Ugarte.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się 306.822 głosów.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Rafała Alwasiaka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się 306.822 głosów.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Ander Ollo Odriozola.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się 306.822 głosów.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Felisa Esperesate Gutierrez.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się 306.822 głosów.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Ernesto Julian Maestre Escudero.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.274.112 ważnych głosów, co stanowi 81,32% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się 306.822 głosów.

Załączniki:

Plik;Opis

Ocena działalności spółki - 2009 r.pdf;Ocena Rady Nadzorczej działalności spółki w 2009 r.

SPR2009.pdf;Sprawozdanie rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU_ULMA_2009.pdf;Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 r.


Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »