Reklama

ENAP (ENP): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2010 r.

Na Przewodniczącego ZWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.Pani Katarzyna Magiera,

2.Pani Barbara Koźlik.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 26 maja 2010 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.013.002,15 zł (dwadzieścia cztery miliony trzynaście tysięcy dwa złote i piętnaście groszy),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.401.681,60 zł (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.401.681,60 zł (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy),

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 235.941.629,00 zł (dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych),

- informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Rafałowi Mańce - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 05.11.2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura SA za rok 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Bezie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2009 w kwocie 2.401.681,60 zł (słownie: dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Energoaparatura SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

do dotychczasowej treści § 5 dodaje się następujące pozycje:

42. dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z;

43. handel energią elektryczną - PKD 35.14.Z.

§ 6 przyjmuje brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 12.707.800 sztuk akcji serii A,

- 2.692.200 sztuk akcji serii B,

- 1.000.000 sztuk akcji serii C,

- 3.800.916 sztuk akcji serii D.

w § 12 ustęp 1 przyjmuje brzmienie:

1.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie, jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie.

w § 18 ustęp 2 przyjmuje brzmienie:

2.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W sprawach określonych w § 29 ust. 2 Statutu wymagana jest jednomyślna uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na której obecni są wszyscy jej członkowie.

w § 19 lit. r) otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się lit. t)

r)wydawanie opinii w sprawach wymienionych w § 22, ust 1, pkt b) d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) oraz n).

t)ustalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 21 przyjmuje brzmienie:

1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3.Podmiotami uprawniony do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy są:

a)Zarząd Spółki,

b)Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie do końca czerwca danego roku.

4.Podmiotami uprawnionymi do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są:

a)Zarząd Spółki,

b)Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane,

c)akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,

d)akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy.

5.Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia musi zostać przedłożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad musi zostać przedłożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w terminie nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na swojej stronie internetowej.

6.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego żądania.

§ 22 przyjmuje brzmienie:

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym Statucie wymaga:

a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b)powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,

c)udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki (w tym Prezesowi i Członkom Zarządu) z wykonania przez nich obowiązków,

d)zmiana Statutu Spółki,

e)podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego,

f)łączenie, podział lub przekształcenie Spółki,

g)rozwiązanie i likwidacja Spółki,

h)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,

i)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

j)tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,

k)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

l)nabycie przez Spółkę własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom,

m)umorzenie akcji (z wyjątkiem umorzenia dokonanego w trybie określonym w § 8 ust. 3 Statutu),

n)ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,

o)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Prezesem lub Członkiem Zarządu, Członkiem Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

p)ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

q)uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

2.Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt b) d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) oraz n) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek:

a)Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub

b)akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

3.Brak opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym, pomimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.

§ 23 przyjmuje brzmienie:

1.Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

2.Walne Zgromadzenie działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 24 przyjmuje brzmienie:

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Wnioski zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 25 przyjmuje brzmienie:

1.Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

3.Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

4.Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

skreśla się dotychczasowe § 26 i §27,

dotychczasowy § 28 otrzymuje oznaczenie § 26,

dotychczasowy § 29 otrzymuje oznaczenie § 27,

dotychczasowy § 30 otrzymuje oznaczenie § 28,

dotychczasowy § 31 otrzymuje oznaczenie § 29,

dotychczasowy § 32 otrzymuje oznaczenie § 30.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w sądzie.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Energoaparatura SA

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację 23 sztuk akcji zwykłych na okaziciela

w depozycie papierów wartościowych oraz do złożenia wniosku o wprowadzenie

tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

W oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 462/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku powziętą na podstawie wniosku złożonego przez akcjonariusza o zamianę posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, oraz zgodnie z wnioskiem Zarządu Energoaparatura SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację 23 sztuk (słownie: dwudziestu trzech) akcji o numerach 161359 - 16138 w depozycie papierów wartościowych oraz do złożenia wniosku o wprowadzenie tychże akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Piotra Halczaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy przeciw uchwale, przy braku głosów za i wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Energoaparatura SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia Energoaparatura SA, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.310.763 akcji, co stanowi 26,29% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwał w ramach punktów 9 e, f, g, k i l porządku dziennego obrad w sprawach:

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E i F,

- emisji warrantów subskrypcyjnych I i II,

- wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

- dematerializacji akcji serii E i F obejmowanych w ramach kapitału warunkowego,

- upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji serii E i F w depozycie papierów wartościowych oraz złożenie wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW,

Z powodu braku quorum wymaganego przepisami kodeksu spółek handlowych nie zostały podjęte
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »