Reklama

SELENAFM (SEL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 11 czerwca 2010 r. - uzupełnienie raportu - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 11/2010 zawierającego treść uchwał jakie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 11 czerwca 2010 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Reklama

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Sylwii Zarzyckiej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Kazimierz Przełomski

- Andrzej Lipowicz

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "Selena FM" Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.965.731,57 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący stratę netto w wysokości 1.151.299,37 zł (jednego miliona sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.151.299,37 zł (jednego miliona sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.436.099,05 zł (jednego miliona cztery trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.315.336,54 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący zysk netto w wysokości 4.546.099,80 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.428.446,77 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 38.866.304,76 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie pokrycia straty za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć w całości stratę za rok 2009 w kwocie 1.151.299,37 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) z zysku z lat przyszłych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony

31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 8.050.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 35,43 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 8.050.096, w tym: głosów "za" 8.050.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres

od dnia 1 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego marca dwa tysiące dziewiątego roku (1.03.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres

od dnia 1 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Elżbiecie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego marca dwa tysiące dziewiątego roku (1.03.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.580.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.000.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się

31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Forczkowi z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Forczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się

31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. i uchwalenie w nowym brzmieniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki "Selena FM" S.A. i uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.588.096. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,40 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.096, w tym: głosów "za" 21.588.096, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 11 czerwca 2010 roku nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Elżbieta Szymańska - Członek Zarządu
Kazimierz Przełomski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »