ENAP (ENP): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - raport 19

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w głosowaniu tajnym - w uchwale numer 1 - dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Wiktora Blumes.

Reklama

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1) Pani Barbara Koźlik,

2) Pani Kinga Pajerska-Krasnowska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 11 maja 2011 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2010

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- sprawowania z przepływu środków pieniężnych,

- informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2010 w kwocie 2.130.978,33 zł (dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. za rok 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Bezie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 20.07.2010 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2010

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Dawidowi Sukaczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21.07.2010 r. do 31.12.2010 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Bezę na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Jacka Zatryb na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Zdzisława Koralewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ryszarda Wojtowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Małgorzatę Gęgotek-Rapak na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 10 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

w celu umorzenia

Działając na podstawie 359 § 1, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1)Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji własnych, w celu ich umorzenia zgodnie z § 8 Statutu Spółki oraz upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych, w celu ich umorzenia, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2)Akcje własne mogą być nabywane w terminie do 31.12.2014 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

3)Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych, przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

4)Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

5)Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed 31.12.2014 roku, również w sytuacji kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie.

6)Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

7)Maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 25% /dwadzieścia pięć procent/ odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 /dwudziestu/ dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25% /dwadzieścia pięć procent/, nie więcej jednak niż 50% /pięćdziesiąt procent/, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze.

8)Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

9)Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

a)zawarcia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, umowy z domem maklerskim o nabywaniu przez ten podmiot we własnym imieniu i na własny rachunek akcji Spółki, celem ich dalszego zbycia Energoaparatura S.A.,

b)zwołania, po nabyciu akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym:

i)podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych,

ii)podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji własnych podlegających umorzeniu,

iii)podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych.

c)

podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uzasadnienie

Nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonych w wyżej opisanej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energoaparatura S.A. stwarza możliwość sprzedaży akcji przez inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach programu skupu jest dla nich korzystna.

Zdaniem Zarządu Energoaparatura S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, uzasadnia uruchomienie procedury nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia.

Nabycie akcji własnych przez Spółkę zostanie przeprowadzone za wynagrodzeniem (zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych), na warunkach, które umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom Spółki uczestnictwo w tym procesie na równych i przejrzystych warunkach.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.088.763 akcji, co stanowi 25,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »