Reklama

POLJADLO (PLJ): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 roku - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Jadło S.A. przyjęło w dniu 29 czerwca 2012 roku następujące uchwały:

"Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Krzysztofa Atłasiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Reklama

W głosowaniu tajnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, które stanowią 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 13/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku".

W głosowaniu jawnym: z 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 6

z dnia 29 Czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Kościuszko z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: z 8.387.525 akcji, stanowiących 17,94 % kapitału zakładowego, stanowiących 8.387.625 głosów, głosów za oddano 8.387.625, wstrzymujących się i głosów przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Bronikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Głowackiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Atłasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Zuber z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011"

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Górzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011".

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 15.679.992, wstrzymujących się głosów było 745.225, głosów przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Wachułka z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Dereń z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Maciąga z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Gilewicz - Ziarko z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dominikowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011."

W głosowaniu tajnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

"Uchwała nr 17

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 1.011.986,98 złotych (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki."

W głosowaniu jawnym: 12.806.321 akcji stanowiących 27,39 % kapitału zakładowego, stanowiących 16.425.217 głosów, głosów za oddano 16.425.217, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »