Reklama

PFLEIDER (PFL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.

Raport bieżący nr 33/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. uchwala, co następuje:

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marka Czarnieckiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.427.663 tysięcy zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto 12.003 tysięcy zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.003 tysięcy zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 339 tysięcy zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.807.032 tysięcy zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto 36.285 tysięcy zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 18.684 tysięcy zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.689 tysięcy zł,

e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w łącznej wysokości 12.003 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Hans H. Overdiek, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Hans-Joachim Ziems absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów ”za”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i głosów oddanych "przeciwko” nie było.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:

1. Gerd Hammerschmidt,

2. Jochen Schapka,

3. Michael Wolff,

4. Richard Mayer.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości oraz na zasadach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35.095.044 głosów ”za”, 4.600.423 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” i 114.297 głosów oddanych "przeciwko”.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Jana Woźniaka.

2.

Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości oraz na zasadach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 39.695.467 głosów ”za”, 114.297 głosów oddanych "przeciwko”, głosów oddanych "jako "wstrzymujące się” nie było.

NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-28RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-28IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »