Reklama

ELEMENTAL (EMT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elemental Holding S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ----------------

Reklama

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana Pani Agata Jarska. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Piotr Brzeski.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:---------------------------------------------------------

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku,---------------------------------------------------------

b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku,---------------------------------------------------------------------------

c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku,---------------------------

d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.----------------------------

7. Podjęcie uchwał w sprawie:-------------------------------------------------------------

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku,---------------------------------------------------------------------

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku,----------------------------

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r,---------------------------------------------------

d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r,-----------------------------

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r,--------------------------------

g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r,

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r.--------------------------------------------------------------------

i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------

8. Wolne głosy i wnioski. -------------------------------------------------------------------

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:-------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elemental Holding S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: -------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku obejmujące: -----------------------------

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 272 900 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt dwa dziewięćset tysiące złotych), -----------------------------------------------------------

3. Rachunek zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości 395 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysiące złotych), ----------------------------------------------------------------------

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wskazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 256 790 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt sześć siedemset dziewięćdziesiąt tysiące złotych),

5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 15 438 tys. zł (piętnaście czterysta trzydzieści osiem tysiące złotych). --------------------------

6. Dodatkowych informacji i objaśnień. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 395 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysiące złotych) powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: -----------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku obejmujące: ---------------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ---------------

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 365 573 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt pięć pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), -------------------------------------

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 24 448 tys. zł. (dwadzieścia cztery czterysta czterdzieści osiem tysiące złotych), ---------------------------------

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 257 552 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt siedem pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -------------------------------------------------------

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 20 773 tys. zł. (dwadzieścia siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). -------------------------------------------------------------------------------------

6. Dodatkowych informacji i objaśnień. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”. ---------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013r

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Przewodnicząca nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013r

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013r

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013r

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013r

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka”) postanawia:--------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 41,51% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy).

Uchwała została podjęta większością: 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) głosów "ZA”, przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach "PRZECIW”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013r

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka”) postanawia: -----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 64 266 933 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dz

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »