Reklama

ULMA (ULM): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 16 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Janusza Szelińskiego.

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2014, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014;

d) pokryciu straty Spółki za rok 2014;

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014;

6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 339.329.826,23 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze),

b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód i stratę netto w kwocie -11.901.458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.901.458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.852.294,95 zł (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),

e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 332.139.698,16 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy),

ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie -10.974.324,84 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) i stratę netto w kwocie -5.589.645,74 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.974.324,84 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.206.948,22 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto w kwocie 11.901.458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) za rok obrotowy 2014 z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Lourdes Urcelay Ugarte z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ińaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-16Andrzej KozłowskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »