Reklama

SELENAFM (SEL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 23 czerwca 2017 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 23 czerwca 2017 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

Reklama

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Domareckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Michał Westerlich,

- Marcin Kubrycht,

- Aleksander Matyja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2016.

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

19. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

24. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 527.648.671,37 zł (pięćset dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści siedem groszy),

2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujący zysk netto w wysokości 7.127.025,25 zł (siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 276.825,25 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.413.376,61 zł (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.063.305,09 zł (osiemset trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych dziewięć groszy),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujący zysk netto w wysokości 32.249.513,58 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 30.361.345,90 zł (trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),

4. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.883.647,83 zł (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie podziału zysku za rok zakończony

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) w wysokości 7.127.025,25 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy)w następujący sposób:

1) wypłacić dywidendę w wysokości 30 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 6.850.200,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych),

2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 276.825,25 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 1 sierpnia 2017 roku.

2) dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Ferudze z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Ferudze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia piątego września dwa tysiące szesnastego roku (05.09.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Jean-Noël Fourel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia piątego września dwa tysiące szesnastego roku (05.09.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Kluzie z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego roku (28.07.2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego roku (28.07.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (29.08.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (29.08.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czwartego października dwa tysiące szesnastego roku (04.10.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016))

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czwartego października dwa tysiące szesnastego roku (04.10.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Francisco Azcona Pérez z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Francisco Azcona Pérez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Knaflewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Knaflewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hans Kongsted z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Hans Kongsted absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Sysko – Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Sysko - Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.724.011, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

w sprawie odstąpienia od dokonania zmian i uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od objętego porządkiem obrad punktu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów "za” 21.

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »