Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 22 maja 2013 roku – korekta raportu - raport 31

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka CNT S.A. informuje, że w Raporcie bieżącym nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 roku pojawił się błąd pisarski w Uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, omyłkowo wpisano kwotę słownie: dwadzieścia pięć groszy a powinno być słownie: dwadzieścia cztery grosze, w związku z powyższym Spółka przekazuje poniżej prawidłową treść Raportu bieżącego nr 31/2013 po korekcie:

Reklama

"Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 22 maja 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu.-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów z 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) akcji Spółki, co stanowi 15,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:------------------------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.600 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset) głosów,--------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2012.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2012.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-------------------

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów,------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.--------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2012.---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2012.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.-----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii SA postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.388.337,55 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 55 groszy) zostaje podzielony w ten sposób, że: -------------------------------------------

1. Na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 2.181.600,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) co daje kwotę 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję Spółki. ----

2. Kwotę w wysokości 206.737,55 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem i pięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. ---------------

§ 2

1. Prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 25 czerwca 2013 roku. ---

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 września 2013 roku. ----------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów,------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów z 1.408.610 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset dziesięć) akcji Spółki, co stanowi 15,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:------------------------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.600 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset) głosów,--------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,--------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Ziółek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,---------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pyka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.601 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jeden) głosów,-----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 10 (dziesięć) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących”, -------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących”, -------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących”, -------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.----------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 12 ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie

w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie.

2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w tym Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej CNT S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) ważnych głosów z 1.408.611 (jeden milion czterysta osiem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, co stanowi 15,50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---------------------------

- za uchwałą oddano 1.408.581 (jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,--------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 30 (trzydzieści) głosów "wstrzymujących”, -------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. ----------------------------------------------------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-23Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
2013-05-23Piotr Jakub KwiatekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: nowoczesne technologie | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »