Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku - raport 13

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych:

Reklama

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu.------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 33,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------------

- za uchwałą oddano 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów,--------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.--------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013.---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie

§ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2013.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------

Pełnomocnik grupy akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu alternatywny projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. ---------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały przedstawiony przez pełnomocnika akcjonariuszy. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii SA z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.779.370,96 zł (trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy) w następujący sposób: ----------------------------------

1. Kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A., -------------

2. Kwotę 597.870,96 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----

§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---

- przeciw uchwale oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, ------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------

§ 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarc – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w trakcie pełnienia funkcji pani Katarzyna Szwarc nosiła nazwisko "Ziółek”).----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Nowakowskiej-Kisiel za składu Rady Nadzorczej. --------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. -----------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ----------------------------------------------------------

§ 1

Odwołuje się Panią Marzenę Nowakowską-Kisiel ze składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 2.911.119 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto dziewiętnaście) głosów,----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------

- oddano 120.078 (sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących”, -----------------------

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej, przedkładając jego pisemną zgodę na kandydowanie. --------------

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ----------------------------------------------------------

§ 1

Powołuje się Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,---

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------

- oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-10Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
2014-06-10Piotr Jakub KwiatekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »