Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 16 czerwca 2015 roku wraz z wynikami głosowań - raport 63

Raport bieżący nr 63/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A.

Reklama

w dniu 16 czerwca 2015 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym

w art. 421 § 4 w związku z art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.808 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 5.196.808 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiem) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----------------------------------------------

- za uchwałą oddano 5.195.808 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem) głosów,----------------------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 1000 (tysiąc) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. na nową, wspólną kadencję.

11.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------

W tym miejscu Katarzyna Kozińska - pełnomocnik akcjonariusza Zbigniewa Jakubasa zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 w brzmieniu zaproponowanym przez jej mocodawcę. ----------------------------------------

W związku z dwoma projektami uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, które zostały zgłoszone przez Zarząd Spółki oraz przez akcjonariusza Zbigniewa Jakubasa, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Zbigniewa Jakubasa. -------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie: 4.501.691,27zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy) w następujący sposób:

1. Kwotę 4.090.500,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------

2. Kwotę 411.191,27zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych

i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ---------------------------

§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 24 czerwca 2015 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 24 czerwca 2015 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 lipca 2015 roku. W podziale dywidendy uczestniczą wszystkie akcje Spółki (9.090.000 akcji). ---------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.195.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1000 (tysiąc) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poprosił obecnych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji. ----------------------------

Akcjonariusze zgłosili następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: -------------

- Władysław Korzeniowski, ----------------------------------------------------------------------------

- Lucjan Noras, ----------------------------------------------------------------------------------------------

- Katarzyna Kozińska, ---------------------------------------------------------------------------------------

- Waldemar Dąbrowski, ------------------------------------------------------------------------------------

- Grzegorz Banaszek, ---------------------------------------------------------------------------------------

- Robert Grzegorz Wojtaś, --------------------------------------------------------------------------------

przy czym zgłaszający kandydatów oświadczyli, że kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury w porządku alfabetycznym.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w tym przedmiocie. --------------------------------

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Banaszek na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów

z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.195.789 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1020 (tysiąc dwadzieścia) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Dąbrowskiego na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów

z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.195.809 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1000 (tysiąc) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 17 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Korzeniowskiego na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów

z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 1000 (tysiąc) głosów,

- przeciw uchwale oddano 4.631.319 (cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) głosów,

- oddano 564.490 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących”.

W związku z czym Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 nie została podjęta. ---------

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów

z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.195.809 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1000 (tysiąc) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 19 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Noras na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) ważnych głosów

z 5.196.809 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.195.809 (pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1000 (tysiąc) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 20 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sos

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »