Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań.

Raport bieżący nr 48/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

Reklama

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,-----------------------------

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------

3.Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------

4.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------

5.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015. ----------------------

6.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015. -----

7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. ----------------

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ---------------------------

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----------

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------------

11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ------------------

12.Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,----------------------------

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,---------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,-------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,----------------------------

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2015 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ---------------------------------

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2.420.005,25 zł (dwóch milionów czterystu dwudziestu tysięcy pięciu złotych i dwudziestu pięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ---------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,--------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, --------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, -----------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, -------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, --------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, --------------------------------

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------

" W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.” -------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ---------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia, wznowienie obrad nastąpi w dniu 7 lipca 2016 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ulica Partyzantów 11.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------

- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. ---------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-15Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »