Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań.

Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

Reklama

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------

3. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------

4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2017. --------------

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017. -----------

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2017. ---------

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. --------------------------

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------------------

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. --------------------------------

10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. ----------

11. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2017. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2017 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki. --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz Marta Olesińska zgłosiła wniosek w przedmiocie zmiany projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a następnie Przewodnicząca odczytała zgłoszony projekt uchwały ze zmianą proponowaną przez akcjonariusza i poddała go pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----------------------

1. podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie: 7 423 550,11 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt i 11/100 złotych) w ten sposób, że kwotę 2.878.550,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy; -------------------------------

2. Wypłacić dywidendę w kwocie 4.545.000,00 zł co stanowi 0,50 zł na jedna akcję CNT S.A.------------

§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 13.08.2018r. (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 13.08.2018r.), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06.09.2018r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.397.490 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.397.490 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wzięło udziału 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.436 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Panią Katarzynę Kozińską na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.397.490 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”,

UCHWAŁA nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.335.490 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 74.996 (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących”.

UCHWAŁA nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Panią Ewę Danis na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.410.486 (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 70,52 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 6.335.490 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 74.996 (siedemdziesi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »