Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku wraz z wynikami głosowań. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

Reklama

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2016.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania

z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

13.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Podzielić zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie 404.347,69 zł (słownie: czterysta cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy; ---------------------------------------------

2. Wypłacić dywidendę w kwocie 2.727.000,00zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego.

§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 3 lipca 2017 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2017 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.343 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

– do § 8 dodany zostanie nowy punkt 64) w następującym brzmieniu:

"64) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z.”,

– § 12 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.935.393 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 65,30 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.935.343 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki ustala nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jest najwyższym organem Spółki.

§ 3

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.

Rozdział II

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

§ 4

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie Spółki i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,

3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) podział zysku lub pokrycie straty,

5) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,

6) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,

7) zmiana Statutu Spółki,

8) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,

9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

13) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

15) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

17) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

Rozdział III

Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podanej akcjonariuszom do kontaktu na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

7. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki uczestników Walnego Zgromadzenia

§ 6

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji”), które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu, przekazanego Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami

o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd wyłożona jest w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany

w żądaniu adres e-mail.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o którym mowa w § 6 ust. 4 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do Spółki na piśmie

w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wpro

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »