Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań oraz sprzeciwami zgłoszonymi do uchwał.

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu w odniesieniu do uchwał numer 3, 4, 6 i 15:

Reklama

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.234 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosów,---------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos,

- oddano 109 998 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------

3. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------

4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2018. -----------------------------

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018. ----------

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018. --------------------

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----------------------

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. --------------------------------

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------------

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. ----------------

11. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,---------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,---------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 3 zgłosili sprzeciwy do protokołu.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,---------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 4 zgłosili sprzeciwy do protokołu.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,---------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie: 6 139 472,34 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 133 576 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

W tym miejscu dwóch akcjonariuszy oraz pełnomocnik akcjonariusza, którzy głosowali przeciw uchwale numer 6 zgłosili sprzeciwy do protokołu.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) ważnych głosów z 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji Spółki, co stanowi 69,81 % (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.345.737 (sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------

W głosowaniu nie wzięło udziału 23.497 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w tym nie głosował Pan Jacek Taźbirek.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,---------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.233 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów,---------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,---------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 000 (sto dziesięć tysięcy) głosów,

- oddano 80 (osiemdziesiąt) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.259.153 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów,----------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 2 (dwa) głosów,

- oddano 110 078 (sto dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza FIP 11 FIZ przedłożyła na piśmie akcjonariuszom projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały. ----------------

W tym miejscu pełnomocnik innego akcjonariusza zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza projekt uchwały. ------------------------------------------------------------

W tym miejscu inny akcjonariusz zgłosił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a następnie Przewodniczący odczytał zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały. -

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie formalnej o ustalenie kolejności głosowania nad zgłoszonymi projektami, w taki sposób, że jako pierwszy projekt będzie głosowany projekt zgłoszony przez pełnomocnika FIP 11 FIZ, w drugiej kolejności będzie głosowany projekt złożony przez pełnomocnika akcjonariusza, a w trzeciej kolejności projekt zgłoszony przez akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pierwsza ze zgłoszonych uchwał zostanie podjęta, pozostałe nie będą procedowane. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie kolejności głosowania projektu uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia jako pierwszy głosować projekt uchwały zgłoszony przez Katarzynę Kozińską pełnomocnika akcjonariusza FIP 11 FIZ. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 6.369.233 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi 70,07 % (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 6.235.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów,------------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 110 080 (sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) głosów,

- oddano 23 496 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu nie wziął udziału 1 (jeden) głos. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------

1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 6,49 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 590.000 akcji o wartości nominalnej 4,- złote każda ("Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: --------------------------------------------------------------------------------------------

a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 12 czerwca 2019 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 27 czerwca 2019 roku ("Okres nabywania akcji”),

b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 8.850.000,- złotych, ----------

c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki ("Oferta Skupu”), -----------------------------------------------

d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, --------

e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -------------------

2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 15,- złotych za 1 Akcję Własną. -------------------------------------

3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej. --------------------

4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferow

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »