Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku wraz z wynikami głosowań. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku (dalej także: "ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Reklama

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.063.042 (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 206 729 (dwieście sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2020.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2020.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2020 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej CNT S.A. na nową, wspólną kadencję.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2020 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania

przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.162.043 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 107 728 (sto siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 18.969.786,58 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100), w ten sposób, że kwotę 15 269 786,58 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,

2. Wypłacić dywidendę w kwocie 3 700 000,00 zł (trzech milionów siedmiuset tysięcy złotych), co stanowi 0,50 zł na jedna akcję CNT S.A.

§ 2

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 13.08.2021r., a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06.09.2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 206 729 (dwieście sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 4 062 524 (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery) głosów,

- oddano 518 (pięćset osiemnaście) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 18.969.786,58 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.062.942 (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosów,

- przeciw uchwale oddano 99 001 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden) głosów,

- oddano 107 828 (sto siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.770 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1 (jeden) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.770 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1 (jeden) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.770 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1 (jeden) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.770 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1 (jeden) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.269.770 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 1 (jeden) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Macieja Waś na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.161.625 (cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 108 146 (sto osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Panią Ewę Danis na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.161.624 (cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 108 147 (sto osiem tysięcy sto czterdzieści siedem) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Waldemara Dąbrowskiego na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.161.525 (cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 108 246 (sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Roberta Sołek na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.161.524 (cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 108 247 (sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Panią Agnieszkę Pyszczek na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.269.771 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 57,70 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.062.524 (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery)głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głosów,

- oddano 207 246 (dwieście siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Żaden z akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie obrad ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »