FAM (FAM): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 17 lipca 2012r. - raport 74

Raport bieżący nr 74/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2012r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Reklama

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Iwona Staszko

2. Piotr Wójcik

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjecie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok,

5) podziału zysku z lat ubiegłych,

6) podziału zysku netto za 2011 rok,

7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok,

5) podziału zysku z lat ubiegłych,

6) podziału zysku netto za 2011 rok,

7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,

8) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku,

9) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.

10. Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2011 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 137.825 tys. zł (sto trzydzieści siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy);

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.127 tys. zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy);

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 532 tys. zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 obejmującego:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 169.519 tys. zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy);

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 33 tys. zł (trzydzieści trzy tysiące);

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 654 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące);

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.159 tys. zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie podziału zysku z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 402.221,61 zł (czterysta dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2011 rok w kwocie 1.126.622,57 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 listopada 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549

Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lipca 2012r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 13.116.549

Procentowy udział akcji,

z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 41,14%

Łączna liczba ważnych głosów- 13.116.549 Liczba głosów za- 13.116.549

Liczba głosów przeciw- 0

Liczba głosów wstrzymujących się- 0

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »