Reklama

POLJADLO (PLJ): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" SA w dniu 28 maja 2009 roku - raport 35

Raport bieżący nr 35/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięte w dniu 28 maja 2009 roku.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło dnia 28 maja 2009r. następujące uchwały:

Reklama

"Uchwała nr 1

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Krzysztofa Atłasiewicza

"Uchwała nr 2

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

W związku z § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 rok i sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2008 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 rok,

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 1 i nadanie mu nowej treści:

treść dotychczasowa:

,,§ 1 Spółka działa pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna''

proponowana treść po zmianie (propozycja pierwsza):

,,§ 1. Spółka działa pod firmą GKPJ Spółka Akcyjna'',

w przypadku nie podjęcia uchwały o zmianie treści §1 zgodnie z propozycją pierwszą, głosowanie nad propozycją drugą o treści (propozycja druga):

,,§ 1. Spółka działa pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna''

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

15. Wolne wnioski,

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

"Uchwała nr 3

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 4

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 5

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

1. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, to jest za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. składa się z następujących elementów:

a) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wskazującego zysk netto w wysokości 12.068.853,40 zł (dwanaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) złotych,

b) bilansu na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 50.350.993,89 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) złotych,

c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 r. zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.201.001,37 zł (jeden milion dwieście jeden tysięcy jeden złotych i trzydzieści siedem groszy) złotych,

d) informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu na dzień 31 grudnia 2008 r.,

f) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości 27.456.183,90 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) złotych."

"Uchwała nr 6

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) oraz art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z osiągnięciem za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. przez Spółkę zysku netto w wysokości 12.068.853,40 zł (dwanaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) złotych, postanawia:

a) przeznaczyć kwotę w wysokości 965.508,27 zł (dziewięciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset ośmiu złotych i dwudziestu siedmiu groszy), tj. 8% osiągniętego zysku netto, na kapitał zapasowy Spółki,

b) przeznaczyć kwotę w wysokości 11.103.345,13 zł (jedenaście milionów sto trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych i trzynaście groszy), tj. 92% osiągniętego zysku netto, na kapitał rezerwowy Spółki."

"Uchwała nr 7

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Janowi KOŚCIUSZKO - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 8

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Dorocie OSTAFIŃSKIEJ - byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r."

"Uchwała nr 9

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Małgorzacie WIECZERZAK - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 27 sierpnia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r."

"Uchwała nr 10

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Markowi ZUBER - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 11

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Tomaszowi GÓRZYŃSKI - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 12

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło"

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie udziela Pawłowi PATENA - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 13

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Jolancie GILEWICZ-ZIARKO - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 14

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Krzysztofowi ATŁASIEWICZ - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr 15

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Jackowi WELC - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r."

"Uchwała nr 16

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Agnieszce WIĘCKIEWICZ- byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r."

"Uchwała nr 17

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:

"§ 1

Spółka działa pod firmą GKPJ Spółka Akcyjna."

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 nie została podjęta.

"Uchwała nr 18

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:

"§ 1

Spółka działa pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna."

"Uchwała nr 19

z dnia 28 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

W związku z zmianą Statutu oraz działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki."
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »