JUPITER (JPR): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Reklama

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku;

2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;

3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2009 rok;

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok;

3) pokrycia straty netto za 2009 rok;

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku;

5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku;

7) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.898, głosów "przeciw" 2 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2009 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku w wersji mu przedłożonej.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.898, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 2.

Uchwała nr 4

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2009, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169.935.925,96 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 96/100);

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100);

- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;

- informacja dodatkowa;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2009 rok w wersji mu przedłożonej.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 5

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2009, postanawia:

Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 6

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI SA za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 318.509.000,00 złotych (słownie: trzysta osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych);

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 53.194.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące);

- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;

- informacja dodatkowa;

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku, w wersji mu przedłożonej.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 1.01. - 10.03.2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 22.756.900, głosów "przeciw" 305.000 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.01. - 11.03.2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 22.756.900, głosów "przeciw" 305.000 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 - 8.04.2009 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.10. - 31.12.2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 8.04.2009 - 31.12.2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Pani Jadwidze Wiśniowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 - 30.09.2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Stanisławowi Ładyce - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Bogdanowi Nogalskiemu - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Pani Magdalenie Robak - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Andrzejowi Wrębiakowi - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 18

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Pani Dorocie Hajdarowicz - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 19

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Januszowi Koczykowi - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 22.756.900, głosów "przeciw" 305.000 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 20

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Piotrowi Łysek - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 21

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Witoldowi Obszyńskiemu - (w okresie 11.03.2009 r. - 30.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwały nr 22

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Andrzejowi Zdebskiemu - (w okresie 30.12.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 23

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Koczyka.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.898, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 2.

Uchwała nr 24

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Pamułę.

Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 22.421.898, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 640.002.

Pan Jan Pamuła - menadżer. Ukończył Wydział Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 1982 otrzymał dyplom doktora nauk ekonomicznych. Ponadto ukończył liczne kursy między innymi Kurs Zarządzania Zmianą Strategiczną oraz Kurs Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

1974 - 1975 Staż naukowy we Francji, Narodowy Bank Francji, Koncern Samochodowy "SIMCA"

1974 - 1990 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Adiunkt

1985 - 1996 Izba Rzemieślnicza w Krakowie, Prezes Zarządu

1986 - 1995 Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Przewodniczący Rady Nadzorczej

1990 - 1996 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Członek Prezydium

1991 - 1995 Fundacja Odnowy Zabytków Krakowa, Prezes Zarządu

1994 - 1996 Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej

1995 - 1997 Bank Przemysłowo - Handlowy S.A., Pierwszy z-ca Prezesa Zarządu

1998 - obecnie własna działalność gospodarcza, Firma Doradcza Krakowskie Finanse KRAKFIN

2007 - 2008 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Profesor Uczelniany

2007 - obecnie Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A.- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krakowski Holding Komunalny - Sekretarz Rady Nadzorczej

2008 - 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

2008 - obecnie Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II -Prezes Zarządu

Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Funduszu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jeden z akcjonariuszy zgłosił do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia sprzeciwy do uchwały nr 7, uchwały nr 8 oraz uchwały nr 19.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 ust. 1 pkt. 21 i pkt. 22 oraz § 38 pkt. 7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych .... .
Dariusz Leśniak - Prezes Zarządu
Artur Rawski - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »