Reklama

MEDIATEL (MTL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA w dniu 26 kwietnia 2012r.

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7), 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości:

1. treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 26 kwietnia 2012r.,

2. informację o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Mikosa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. w związku z obecnością na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zdjąć z porządku obrad punkt 4.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się między innymi:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 30.645.000,75 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy i 75/100),

b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 3.339.804,84 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i 84/100),

c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 242.679,83 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 83/100 ),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.230.187,58 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i 58/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się między innymi:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 29.460.468,42 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 42/100),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 2.261.323,73 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100),

c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 272.839,34 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 34/100),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2011roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.152.323,73 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote i 73/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić złożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Mediatel S.A. za rok 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Albertowi Kuźmiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Mikosowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Michalikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w następujący sposób: całość straty netto w kwocie 3.339.804,84 złotych (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i 84/100) pokryć z zysków przyszłych lat obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia dalszego istnienia Spółki

§1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Spółki w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu
Marek Nowakowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Mediatel SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »