Reklama

MEDIATEL (MTL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA po wznowieniu obrad w dniu 2 lipca 2013r.

Raport bieżący nr 24/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust 1 pkt. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z.2009 r. poz. 259) Zarząd Mediatel S.A (Spółka, Mediatel) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które kontynuowało obrady w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79 w dniu 2 lipca 2013r., po przerwie ogłoszonej w dniu 27 czerwca 2013r. (ZWZ), zostały podjęte następujące uchwały:

Reklama

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. w związku z obecnością na Zgromadzeniu tylko dwóch akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zdjąć z porządku obrad punkt 4.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się między innymi:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 13 957 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 1 814 tys. zł (jeden milion osiemset czternaście tysięcy złotych),

c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 258 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 712 tys. zł (pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych).

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się między innymi:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 25 030 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: 83 tys. zł (osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),

c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 260 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 083 tys. zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić złożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Mediatel S.A. za rok 2012 na kapitał zapasowy.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Jarosławowi Mikosowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Łolikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Albertowi Kuźmiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Frączkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Jarosławowi Michalikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mediatel Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 02 lipca 2013 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie: 1.814.289,26 zł (jeden milion osiemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Za uchwałą oddano 6.090.000 głosów, co odpowiada 54,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosy oddano z 6.090.000 akcji, stanowiących 54,48 % kapitału zakładowego Spółki.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Mediatel informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

- pkt 12 dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

- pkt 13 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki;

- pkt 14 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-02Mirosław Janisiewicz Marek NowakowskiPrezes Zarządu Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »