Reklama

POLJADLO (PLJ): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Jadło SA w dniu 10 maja 2010 roku. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Polskie Jadło SA z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło dnia 10 maja 2010 roku następujące uchwały:

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Marka Zubera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Reklama

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 24.005.059 głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było /Marek Zuber nie brał udziału w głosowaniu/. W głosowaniu tajnym wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Zubera."

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Sprawozdanie Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w 2009 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w 2009 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty 6.924.593,08 zł z kapitału zakładowego POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA.

14. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej poprzez powołanie do jej składu nowego członka.-

W głosowaniu jawnym: głosów za oddano 25.205.059 głosy, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta.

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.".

W głosowaniu jawnym: głosów za oddano 25.205.059 głosy, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta.

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Janowi Kościuszko Prezesowi Zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.".

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 1.288.200 głosów, wstrzymujących się 48.859 głosów, a głosów przeciw nie było /Jan Kościuszko nie brał udziału w głosowaniu/. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta.

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Januszowi Głowackiemu wice prezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w roku 2009 ."

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.101.900, a wstrzymujących się 103.159 głosów, głosów przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta.

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Małgorzacie Wieczerzak członkowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 października 2009 r."

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.101.900, a wstrzymujących się 103.159 głosów, głosów przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Wojciechowi Stankiewiczowi wiceprezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 26 marca 2009 r. do 7 października 2009 r."

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.101.900, a wstrzymujących się 103.159 głosów, głosów przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r."

W głosowaniu jawnym: głosów za oddano 25.205.059 głosy, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Markowi Zuberowi z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r."

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 23.956.200 głosów, a wstrzymujących się 48.859 głosów, a przeciw nie było /Marek Zuber nie brał udziału w głosowaniu/. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta.

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Pawłowi Patenie z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.".

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.101.900, a wstrzymujących się 103.159 głosów, głosów przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została przyjęta.

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Tomaszowi Górzyńskiemu z działalności w roku 2009 .

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.101.900 głosów, a wstrzymujących się 103.159 głosów, a przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została przyjęta.

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Jolanta Gilewicz Ziarko z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r."

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.101.900, a wstrzymujących się 103.159 głosów, głosów przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta.

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Krzysztofowi Atłasiewiczowi z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.".

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.154.500, a wstrzymujących się 48.859 głosów, głosów przeciw nie było /Krzysztof Atłasiewicz nie brał udziału w głosowaniu/. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została przyjęta.

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Karolinie Feli z działalności w roku 2009.

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.156.200 głosów, a wstrzymujących się 48.859 głosów, a przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została przyjęta.

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Dominikowi Leszczyńskiemu z działalności w roku 2009.

W głosowaniu tajnym: głosów za oddano 25.156.200 głosów, a wstrzymujących się 48.859 głosów, a przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została przyjęta.

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę w kwocie 6.924.593,08 zł (sześciu milionów dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu trzech złotych ośmiu groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego."

W głosowaniu jawnym: głosów za oddano 25.205.059, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została przyjęta.
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »