Reklama

PBG (PBG): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 16 czerwca 2014 roku

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 16 czerwca 2014 roku:

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.071

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Mając na uwadze, iż głosy oddane podczas głosowań będą zliczane przy użyciu elektronicznego systemu, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.622.856

Głosy przeciw: 17.215

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 17.215

Wstrzymano się od głosu: 10

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału między akcjonariuszy zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 128.658 tys. złotych (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - w całości przekazany zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.061

Głosy przeciw: 10

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.061

Głosy przeciw: 10

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.061

Głosy przeciw: 10

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.051

Głosy przeciw: 10

Wstrzymano się od głosu: 10

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.071

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.061

Głosy przeciw: 10

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 23.793 z 20.514 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 0,14%)

Głosy za: 23.793

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.071

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.633.513 z 3.898.459 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,27%)

Głosy za: 7.633.513

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.071

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.071

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.071

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Słowikowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Norbertowi Słowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%)

Głosy za: 7.640.071

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-16Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »