Reklama

PBG (PBG): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz informuje o ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przerwy w obradach do dnia 22 maja 2015 roku, do godziny 12.00.

Reklama

Uchwały podjęte w dniu 24 kwietnia 2015 roku:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Mając na uwadze, iż głosy oddane podczas głosowań będą zliczane przy użyciu elektronicznego systemu, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie 54.458.454,93 (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 93/100) zł zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.836

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 10

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 351.568 z 348.289 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 2,436% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Jerzego Wiśniewskiego poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pana Wiśniewskiego)

Głosy za: 6.568

Głosy przeciw: 345.000

Wstrzymano się od głosu: 0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 351.568 z 348.289 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 2,436% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Jerzego Wiśniewskiego poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pana Wiśniewskiego)

Głosy za: 351.568

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.961.288 z 4.226.234 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,564% - Przewodniczący, będący Pełnomocnikiem Akcjonariusza – Małgorzaty Wiśniewskiej poinformował przed otwarciem głosowania, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z akcji Pani Wiśniewskiej)

Głosy za: 7.961.288

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 345.000

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Słowikowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Norbertowi Słowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w upadłości układowej:

1) Pana Macieja Bednarkiewicza;

2) Panią Małgorzatę Wiśniewską;

3) Pana Przemysława Szkudlarczyka;

4) Pana Dariusza Sarnowskiego;

5) Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego;

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,587%)

Głosy za: 7.622.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Po zamknięciu głosowania nad uchwałą numer 18 i odczytania wyników głosowania, Przewodniczący poinformował o Wniosku Akcjonariusza, o ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 22 maja 2015 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2015, opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2015 roku.

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 22 maja 2015 roku, godzina 12.00. Po wznowieniu obrady będą kontynuowane w siedzibie spółki w Wysogotowie, ul Skórzewska 35 (Budynek A).

Oddano ważnych głosów: 7.967.846 z 4.229.513 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%)

Głosy za: 7.967.846

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Wobec przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przewodniczący przerwał obrady do dnia 22 maja 2015 roku, do godziny 12.00.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »