Reklama

PBG (PBG): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 22 maja 2015 roku.

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 22 maja 2015 roku, po wznowieniu obrad przerwanych w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Reklama

Uchwały podjęte w dniu 22 maja 2015 roku:

Przechodząc do realizacji punktu 15 ogłoszonego porządku obrad, Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o pominięcie głosowania nad uchwałą w zakresie podjęcia decyzji o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

W związku z trwającymi negocjacjami z Wierzycielami Finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie niniejszym postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Oddano ważnych głosów: 7.967.836 z 4.229.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%)

Głosy za: 7.967.836

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:

a. zmienia się dotychczasowy § 36 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"1. Do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu zawartego w ramach postępowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu ("Dzień Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu”), zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:

a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,

c) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej,

d) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,

e) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% (jeden procent) ogólnej ich liczby,

f) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,

g) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki,

h) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,

i) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

b. zmienia się dotychczasowy § 36 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"2. Do Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:

a) wybór biegłego rewidenta,

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.”

c. do dotychczasowego § 36 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 3 - 4 nadając im następujące brzmienie:

"3. Od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

b) wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,

c) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia, obciążenia lub rozporządzenia nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości,

d) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia, obciążenia lub rozporządzenia składnikami majątku Spółki, w tym udziałami lub akcjami w spółkach lub innymi papierami wartościowymi o wartości rynkowej lub księgowej przekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),

e) wyrażanie zgody na przeznaczanie kwot pochodzących ze sprzedaży aktywów przeznaczonych do dezinwestycji zgodnie z planem restrukturyzacji przyjętym przez Spółkę w związku z zawarciem układu w ramach postepowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, na finansowanie projektów o wskaźniku rentowności brutto ze sprzedaży niższym niż 5% (pięć procent),

f) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie (w tym prawem rzeczowym lub dzierżawą), rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia, obciążenia (w tym prawem rzeczowym lub dzierżawą) lub rozporządzenia udziałami lub akcjami w następujących spółkach:

i. RAFAKO S.A.,

ii. Multaros Trading Company Limited z siedzibą na Cyprze,

iii. PBG Dom sp. z o.o.,

iv. PBG oil and gas sp. z o. o.,

v. Wschodni Invest sp. z o.o.,

vi. PBG ERIGO sp. z o.o.,

vii. spółki będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), oraz

viii. każdej spółce będącej wspólnikiem w spółce, o której mowa w ppkt. vii powyżej,

g) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę praw z akcji albo udziałów spółek wymienionych w § 36 ust. 1 pkt. f) powyżej,

h) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności skutkujących utratą lub zmierzających do utraty przez Spółkę pozycji dominującej w jakiejkolwiek spółce zależnej,

i) wyrażanie zgody na nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę składników majątku, w tym nieruchomości, udziałów w spółkach, akcji lub innych papierów wartościowych o wartości rynkowej lub księgowej przekraczającej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych),

j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz określenie istotnych warunków nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,

k) wyrażanie opinii w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,

l) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych innych niż akcje i obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa,

m) wyrażanie opinii w sprawie emisji przez Spółkę akcji oraz obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

n) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień, przystąpienie do, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy handlowej przez Spółkę, gdy:

i. wartość lub wysokość wynikających z niej zobowiązań którejkolwiek ze stron przekracza 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), lub

ii. wartość przedmiotu świadczenia którejkolwiek ze stron przekracza 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), lub

iii. łączna wartość lub wysokość zobowiązań którejkolwiek ze stron wynikających z tej umowy oraz zobowiązań wynikających z umowy lub umów zawartych w dwóch poprzednich latach z tym samym kontrahentem lub podmiotami powiązanymi z tym kontrahentem przekracza 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), lub

iv. łączna wartość przedmiotów świadczenia którejkolwiek ze stron oraz umowy lub umów zawartych w dwóch poprzednich latach z tym samym kontrahentem lub podmiotami powiązanymi z tym kontrahentem przekracza 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych),

o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego (w tym warunkowego) przez Spółkę w kwocie głównej jednostkowej lub łącznej w okresie roku kalendarzowego przekraczającej wartość 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) lub zmianę warunków takiego zobowiązania inną niż zmniejszenie jego wysokości, a w szczególności:

i. zaciągnięcie kredytu, zawarcie umowy leasingu, faktoringu lub innego instrumentu o charakterze dłużnym w kwocie głównej przekraczającej wartość 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), oraz

ii. zlecenie otwarcia akredytywy, wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w kwocie głównej przekraczającej wartość 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) lub zlecenie wydłużenia terminu obowiązywania takiej akredytywy lub gwarancji,

p) wyrażanie zgody na udzielanie, zmianę albo rozwiązanie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy gwarancji i poręczenia oraz przystąpienia do długu, zaciągnięcie zobowiązania nieujmowanego w bilansie, a także wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem czynności dotyczących lub skutkujących powstaniem długu lub zobowiązania, o jednostkowej lub łącznej w okresie roku kalendarzowego wartości nieprzekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),

q) wyrażanie zgody na uznanie roszczenia, zwolnienie z długu, zrzeczenie się roszczenia lub zawarcie ugody przez Spółkę, z wyłączeniem czynności dotyczących długów lub roszczeń o jednostkowej lub łącznej w okresie roku kalendarzowego wysokości nieprzewyższającej kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),

r) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,

s) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę albo rozwiązanie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki),

t) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki lub podmiotem powiązanym z tym akcjonariuszem,

u) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę albo rozwiązanie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,

v) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,

w) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

4. Od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:

a) wybór biegłego rewidenta,

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 37 Statutu,

e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 7.967.836 z 4.229.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%)

Głosy za: 7.622.836

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka”), działając na podstawie art. 430, 455, oraz 457 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH”) oraz art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.009.100,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,02 zł (słownie: dwa grosze), tj. do kwoty 285.900,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu umożliwienie zawarcia układu zgodnego z propozycjami układowymi, które Spółka przedłożyła, w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu ("Układ”).

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpi jego podwyższenie do kwoty nie niższej niż 14.295.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na podstawie Układu, który przewiduje konwersję wierzytelności na akcje zwykłe imienne serii H Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i po cenie emisyjnej 0,02 zł (dwa grosze) za akcję ("Akcje Serii H”) ("Konwersja na Akcje Serii H”).

4. Ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie określona na podstawie Układu.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały oraz z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki, które uzyskują nową następującą treść:

"§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G oraz nie mniej niż 700.455.000 (siedemset milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł (dwa grosze).”

§ 3

1. Treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Wyraża się zgodę na dematerializację oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H ("GPW”).

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii H, w tym w szczególności do:

a. dokonania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii H, oraz

b. dokonania z GPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii H.

4. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z rejestracją Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, który będzie przewidywał konwersję na akcje imienne serii H Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) i po cenie emisyjnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) za akcję, przy czym przewidziane w uchwale obniżenie kapitału zakładowego z równoczesnym jego podwyższeniem dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki na podstawie Układu.

Oddano ważnych głosów: 7.967.836 z 4.229.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%)

Głosy za: 7.622.836

Głosy przeciw: 345.000

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Znosi się uprzywilejowanie co do prawa głosu 3.740.000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A oraz zamienia się 3.740.000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A na akcje zwykłe na okaziciela.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 Statutu Spółki, który, z uwzględnieniem uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uzyskuje nową następującą treść:

"§ 10

1. Akcje serii A, B, C, D, E, F oraz G są akcjami na okaziciela.

2. Akcje serii H są akcjami imiennymi.

3. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.

4. Akcje serii H są akcjami wydawanymi w trybie konwersji wierzytelności na akcje na mocy układu zawartego w ramach postepowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 11 Statutu oraz § 14 Statutu.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z zamianą 3.740.000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A na akcje zwykłe na okaziciela, o której mowa w niniejszej uchwale oraz innych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Głosowanie w trybie art. 419 § 1 KSH zostało przeprowadzone w grupach akcji uprzywilejowanych oraz zwykłych:

Łącznie oddano ważnych głosów: 7.967.836 z 4.229.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%), w tym 491.170 głosów z 491.170 akcji zwykłych i 7.476.666 głosów z 3.738.333 akcji uprzywilejowanych

akcje zwykłe:

Głosy za: 491.170

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

akcje uprzywilejowane:

Głosy za: 7.476.666

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Przechodząc do realizacji punktu 20 porządku obrad Przewodniczący poinformował, że nie jest spełnione wymagane przez art. 449 w zw. z art. 445 KSH quorum do głosowania nad uchwałą w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału w związku z czym procedowanie nad podjęciem uchwały nie zostanie podjęte. Jednocześnie Zarząd poinformował, że rozważy zwołanie kolejnego Walne Zgromadzenie obejmującego porządkiem obrad głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia, które zgodnie z KSH nie będzie już wymagać szczególnego quorum.

Przechodząc do realizacji punktu 21 ogłoszonego porządku obrad, Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o pominięcie głosowania nad uchwałą w zakresie zmiany Statutu Spółki przewidzianych punktem 21 porządku obrad:

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

W związku z trwającymi negocjacjami z Wierzycielami Finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie niniejszym postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki przewidzianej punktem 21 porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 7.967.836 z 4.229.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%)

Głosy za: 7.622.836

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie ustanowienia zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw stanowiącym organizacyjną całość należącym do Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawu lub zastawów rejestrowych (w zależności od decyzji Zarządu) na zbiorze rzeczy i praw stanowiącym organizacyjną całość należącym do Spółki w celu zabezpieczenia obligacji ("Obligacje”), jakie Spółka ma zamiar wyemitować zgodnie z propozycjami układowymi, przedłożonymi przez Spółkę, w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji i ustanowienia zabezpieczeń Obligacji (w tym zastawu rejestrowego, którym mowa powyżej).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 7.967.836 z 4.229.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 29,59%)

Głosy za: 7.622.836

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 345.000

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-22Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »