HBPOLSKA (HBP): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2011 r. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2011 roku:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Syrycę.

Reklama

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 711 101 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pani Joanna Zwolak

Pan Krzysztof Woch

Pani Irena Deptuch

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 711 101 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., działając na podstawie § 24 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) k.s.h., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 711 099 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 2 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 693 399 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 17 702 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 k.s.h. postanawia wyłączyć od podziału zysk w kwocie 292.814,99 zł netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 i przeznaczyć w zysk w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 711 101 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu z wykonania przez Pana Jerzego Ciechanowskiego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez Pana Edwarda Kasprzaka obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 257 067 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 934 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło z wykonania przez Pana Jarosława Dusiło obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Tamborskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Szymonowi Tamborskiemu z wykonania przez Pana Szymona Tamborskiego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi z wykonania przez Pana Rafała Damasiewicza obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu z wykonania przez Pana Andrzeja Zwierzchowskiego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z wykonania przez Panią Małgorzatę Wiśniewską obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 15 932 głosów "przeciw" oraz 17 702 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu z wykonania przez Pana Andrzeja Wilczyńskiego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi z wykonania przez Pana Przemysława Szkudlarczyka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 15 932 głosów "przeciw" oraz 17 702 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez Pana Grzegorza Wojtkowiaka obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 kwietnia 2010 roku oraz z wykonania przez Pana Grzegorza Wojtkowiaka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez Pana Jacka Krzyżaniaka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku oraz z wykonania przez Pana Jacka Krzyżaniaka obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 15 932 głosów "przeciw" oraz 17 702 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi z wykonania przez Pana Adama Hamrola obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 15 932 głosów "przeciw" oraz 17 702 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi z wykonania przez Pana Marka Obrusiewicza obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 15 932 głosów "przeciw" oraz 17 702 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Oppenheim

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Robertowi Oppenheim z wykonania przez Pana Roberta Oppenheim obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uchwała została podjęta większością 153 711 101 ważnych głosów z 153 711 101 akcji, które stanowią 73,0% udziału w kapitale zakładowym, w tym 153 677 467 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 33 634 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.
Bartosz Basa - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »