CENTKLIMA (CKL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 kwietnia 2012 roku - raport 70

Raport bieżący nr 70/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2012 roku.

Uchwała nr 01/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika.

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 02/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną jej działalności w roku 2011.

6. Przedstawienie i omówienie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.

9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011.

10. Omówienie kwestii czy Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym czy konieczne są zmiany Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

11. Omówienie przyjętej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą polityki wynagradzania członków Zarządu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 03/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, którego części stanowią: sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2011 zyskiem w wysokości 8.087.659,18 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy), a suma bilansowa na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 92.124.317,73 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze);

2) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzonych przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz

3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej,

b) rachunek zysków i strat,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

f) informacja dodatkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 04/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 05/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2011 w wysokości 8.087.659,18 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy), zostanie podzielony w ten sposób, że

a) kwota 3.852.522,68 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki;

b) kwota 4.235.136,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie więc 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki, na którą zgodnie z przepisami prawa może być wypłacona dywidenda. Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych, przy czym wyjaśnia się, iż na dzień podejmowania niniejszej uchwały Spółka posiada 48.352 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje własne i stan ten nie ulegnie zmianie do dnia dywidendy, a więc dywidenda zostanie wypłacona z 8.470.273 (słownie: ośmiu milionów czterystu siedemdziesięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić dzień dywidendy na 23 kwietnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 maja 2012 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 06/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Perendykowi z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.378.722 akcji, co stanowi 39,66 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.378.722, w tym 3.378.722 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 07/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Stanisławowi Jakrzewskiemu z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.438.181 akcji, co stanowi 40,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.438.181, w tym 3.438.181 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 08/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Karpińskiej z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 09/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klinke z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Karolinie Nair z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Urszuli Jakrzewskiej z wykonania jej obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Głowackiemu z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Woźniakowi z wykonania jego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.613.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie ustalenia czy Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom

możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym postanawia, że na chwilę obecną nie jest konieczne zapewnienie przez Spółkę akcjonariuszom Spółki możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym nie jest konieczna ani zmiana Statutu ani Regulaminu Walnego Zgromadzenia w tym zakresie. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia tym samym, że Spółka nie będzie stosować zasady nr 10 z IV części "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" stanowiących załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 4.811,903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 802.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie zatwierdzenia polityki wynagradzania Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") niniejszym zatwierdza politykę wynagradzania członków Zarządu Spółki przyjętą przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu dnia 14 marca 2012 roku, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.613.903 akcji, co stanowi 65,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 5.613.903, w tym 5.213.903 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 400.000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/04/2012 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Plik;Opis
Marek Perendyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | 5 kwietnia | Centrum Klima SA | zgromadzenie | klima | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »