Reklama

SYGNITY (SGN): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2015 roku - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2015 roku, na którym reprezentowanych było 2.900.198 ważnych głosów z 2.900.198 akcji, stanowiących 24,40 % kapitału zakładowego Sygnity, podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

Reklama

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2014 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 460 346 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12 475 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku

Zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 443 964 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 13 011 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w kwocie 12 475 tys. złotych, na:

(i) kapitał zapasowy Spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych

(ii) kapitał rezerwowy Spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany ust. 5 uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz

upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity postanawia, że ust. 5 projektu uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2016 r.”

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198 w tym:

2.188.623 głosów "za”,

689.190 głosów "przeciw” oraz

22.385 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany ust. 7 i skreślenia ust. 9 uchwały w sprawie nabycia akcji

własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity postanawia, że w projekcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki skreśla się punkt d) w ust. 7 oraz skreśla się ust. 9 w całości.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198 w tym

2.188.623 głosów "za”,

459.816 głosów "przeciw” oraz

251.759 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą uchwałą w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki, postanawia:

1. Udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

2. Nabycie akcji własnych może nastąpić z (i do wysokości) środków stanowiących kapitał rezerwowy utworzony w tym celu uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 31 marca 2015 roku, przy czym kwota ujęta w tymże kapitale rezerwowym stanowi nieprzekraczalną kwotę przeznaczoną na wykup akcji własnych obejmującą oprócz ceny nabywanych akcji także koszty ich nabycia.

3. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki.

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2016 r.

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż cena nominalna jednej akcji Spółki i nie wyższą niż 100 złotych za jedną akcję Spółki.

7. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte w celu:

a) ich umorzenia;

b) finansowania transakcji inwestycyjnych Spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów;

c) realizacji przyszłych systemów motywacyjnych.

8. W ramach postanowień pkt 7 a), b), c) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do określenia według swojego uznania celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.875.759 głosów "za”,

2.054 głosów "przeciw” oraz

22.385 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.762.925 - akcje te stanowią 23,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.762.925, w tym:

2.762.925 głosy "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Bargieł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198- akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.898.144 - akcje te stanowią 24,38 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.898.144, w tym:

2.898.144 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.670.824 - akcje te stanowią 22,47 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.670.824, w tym:

2.670.824 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosy "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.709 - akcje te stanowią 21,70 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.709, w tym:

2.579.709 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19

z dnia 31 marca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Kristofowi Zorde absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:

2.900.198 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-31Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-03-31Krzysztof DucalWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »