Reklama

DROZAPOL (DPL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2012r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Drozapol-Profil S.A., działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drozapol-Profil S.A., które odbyło się dnia 04.06.2012r.

Reklama

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Andrzeja Chmielewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Agnieszka Łukomska,

- Justyna Muszyńska-Świcińska,

- Piotr Jędraszczak.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

3) pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok,

4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku,

5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,

6) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2011 zawierające:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 116 773 169,54 zł (słownie: sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 920 273,28 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy),

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 706 053,87 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy),

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 635 054,44 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze),

6) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Stratę netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2011 rok w kwocie 1 920 273,28 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2011 roku

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

2) sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2011.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Łukaszowi Świerzewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Łukaszowi Świerzewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 12 600 000, w tym:

- za: 12 600 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 6 300 000 akcji, co odpowiada 20,6% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

2) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

3) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

4) 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

5) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

6) 24.34.Z Produkcja drutu

7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

8) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

9) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

10) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

11) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

12) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

13) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

14) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

15) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

16) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

17) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

18) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

19) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

20) 35.14.Z Handel energią elektryczną

21) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

22) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

23) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

24) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami

25) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

26) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

27) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

28) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

29) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

30) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

31) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

32) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

33) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

34) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

35) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

36) 43.31.Z Tynkowanie

37) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

38) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

39) 43.34.Z Malowanie i szklenie

40) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

41) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

42) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

43) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

44) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

48) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

49) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

50) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

51) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

52) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

53) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

54) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55) 49.41.Z Transport drogowy towarów

56) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

57) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

58) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

59) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

60) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

64) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

65) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

66) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

67) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

68) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

69) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

70) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

71) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

72) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

73) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

74) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

75) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

76) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

77) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

78) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

79) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

80) 91.01.B Działalność archiwów

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna podjętą w dniu 04 czerwca 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.
Grzegorz Dołkowski - V-ce Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »