Reklama

INTERCARS (CAR): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2015 r - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2015 r.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Olewniczaka”

Reklama

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62.52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,

II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 872 545 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);

b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 95 669 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 85 610 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych);

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 284 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Inter Cars S.A.

oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić:

I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2014,

II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:

a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 056 682 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 177 699 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 282 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 632 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2014 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 95.668.808,71 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych i 71/100) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 85.609.457,71 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i 71/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 30 czerwca 2015 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 4.395.651 głosy, w głosowaniu brało udział 4.395.651 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,02% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4.395.651 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Teofil Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Franciszkowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Aleksandrowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.555.922 głosy, w głosowaniu brało udział 7.555.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 53,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.555.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Markowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 62,52 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Zbigniewowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.857.922 głosy, w głosowaniu brało udział 8.857.922 akcje na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,52% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.857.922 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-09Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2015-06-09Piotr ZamoraProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »