Reklama

EFEKT (EFK): uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2019 roku - raport 14

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2019 roku:

UCHWAŁA NR 1B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dominika Wieczorka.

Reklama

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.143.254

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,66%

łączna liczba ważnych głosów: 1.730.454

w tym: głosów "za" 953.325, głosów "przeciw" 777.129, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zaniechać powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.117.441

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 67,11%

łączna liczba ważnych głosów: 1.601.341

w tym: głosów "za" 1.020.442, głosów "przeciw" 580.899, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Wystąpienie akcjonariusza Wojciecha Wiśniewskiego działającego w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Agro Jumal sp. z o.o. w sprawie zgłoszonych zmian do porządku obrad.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2018 roku.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

13. Likwidacja funduszu motywacyjnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

16. Wystąpienie Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie obejmujące przedstawienie raportu na temat całkowitych kosztów ponoszonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na funkcjonowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce oraz w spółkach zależnych, tj. LIDER HOTEL sp. z o.o. oraz EFEKT-HOTELE S.A. z rozbiciem na poszczególne ich składniki.

17. Ustalenie liczebności rad nadzorczych w Spółkach zależnych od Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

18. Zobowiązanie Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. do wyboru niezależnego biegłego w celu sporządzenia raportu dotyczącego wpływu połączenia Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER Hotel sp. z o.o., a w tym wpływu połączenia mając na uwadze względy prawne, ekonomiczne oraz finansowe, w tym w szczególności wpływu na koszty ponoszone na wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej tychże spółek.

19. Ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu oraz rad nadzorczych Spółki oraz spółek od niej zależnych, tj. EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER HOTEL sp. z o.o..

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.143.253

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,66%

łączna liczba ważnych głosów: 1.730.449

w tym: głosów "za" 978.614, głosów "przeciw" 751.835, głosów "wstrzymujących się" 0.

Przedmiotem głosowania był wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożony przez akcjonariusza, reprezentującego 179 akcji i głosów, w trybie art. 404 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwala zwołanie na dzień 10 lipca 2019 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2018 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania w dniu 13 czerwca 2019 roku wszelkich czynności związanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym opublikowania Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.143.265

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,66%

łączna liczba ważnych głosów: 1.730.461

w tym: głosów "za" 910.601, głosów "przeciw" 819.860, głosów "wstrzymujących się" 0.

Nie rozpatrzono punktu 5, 13, 16, 17, 18 i19 porządku obrad na wniosek akcjonariusza Wojciecha Wiśniewskiego reprezentującego łącznie 158.865 akcji i głosów.

W związku z podjęciem uchwały nr 5 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie rozpatrzono punktu 10 b), 11, 12 i 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło następujących uchwał:

UCHWAŁA NR 1A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Barana.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.143.266

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,66%

łączna liczba ważnych głosów: 1.730.466

w tym: głosów "za" 777.041, głosów "przeciw" 953.425, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 74.185 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.134 tys. zł;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.488 tys. zł;

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.962 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2018.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.139.865

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,45%

łączna liczba ważnych głosów: 1.727.061

w tym: głosów "za" 819.761, głosów "przeciw" 907.300, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian Statutu Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwala co następuje:

I.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) §6 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"odwoływanie członków Zarządu lub zawieszanie ich w czynnościach w trybie art. 368 §4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych;”

2) §6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy z uwzględnieniem art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych.”

3) §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komitet Audytu liczący co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego Komitetu Audytu.”

4) §9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie;

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

5) §11 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji. Nie pozbawia to odwołanego członka Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Uchwałą Rady Nadzorczej członek Zarządu z ważnych powodów może być zawieszony w czynnościach.”

6) §11 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Członek Zarządu składa rezygnację z pełnienia funkcji w drodze oświadczenia złożonego jednemu z pozostałych członków Zarządu Spółki.”

7) §14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu.”

II.

Na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

III.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego stosownie do art. 430 §2 Kodeksu spółek handlowych.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.143.015

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,64%

łączna liczba ważnych głosów: 1.730.211

w tym: głosów "za" 4.866, głosów "przeciw" 1.725.345, głosów "wstrzymujących się" 0.

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące sprzeciwy do uchwały nr 5. Sprzeciw złozyli:

pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 12.450 akcji i 62.250 głosów,

pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1 akcję i 5 głosów,

akcjonariusz reprezentujący 88.105 akcji i 191.405 głosów,

akcjonariusz reprezentujący 10.048 akcji i 50.240 głosów

i akcjonariusz reprezentujący 468.142 akcje i 468.142 głosy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-13Jan OkońskiPrezes Zarządu
2019-06-13Olga Lipińska-DługoszCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »