Reklama

EFEKT (EFK): uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 17 czerwca 2016 roku:

Reklama

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Barana.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 860.923

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,70%

łączna liczba ważnych głosów: 1.440.323

w tym: głosów "za" 1.440.223, głosów "przeciw" 100, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Józef Błachut

2) Marek Bartkiewicz

3) Stanisław Kus

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2015 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 67.590 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.029 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.520 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.509 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2015.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 109.938 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.500 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.991 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.769 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt” w 2015 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 852.959

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,22%

łączna liczba ważnych głosów: 1.392.159

w tym: głosów "za" 1.392.159, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.552

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 45,61%

łączna liczba ważnych głosów: 1.096.852

w tym: głosów "za" 1.096.852, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2015:

zysk bilansowy netto za rok 2015 wynoszący 5.029.014,20 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.355.820,00 zł

2) kapitały rezerwowe 3.319.126,74 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.067,46 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,80 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,96 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2016 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2016 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Podczas walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z podjętych uchwał.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17Olga Lipińska-DługoszCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »