Reklama

EFEKT (EFK): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2011 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyłę.

Reklama

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.054.653

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,34%

łączna liczba ważnych głosów: 1.591.753

w tym: głosów "za" 1.591.753, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1. Józef Błachut

2. Marek Bartkiewicz

3. Stanisław Kus

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.054.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,34%

łączna liczba ważnych głosów: 1.592.003

w tym: głosów "za" 1.592.003, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2010 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2010.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.094.456

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,73%

łączna liczba ważnych głosów: 1.683.656

w tym: głosów "za" 1.482.812, głosów "przeciw" 200.844, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.028 tys. zł

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący zysk netto w wysokości 3.023 tys. zł

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.967 tys. zł

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 tys. zł

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. - działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2010.

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.103.831

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,29%

łączna liczba ważnych głosów: 1.685.231

w tym: głosów "za" 1.484.387, głosów "przeciw" 200.844, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt"

za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2010 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 119.935 tys. zł

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za rok obrotowy 2010, wykazujący stratę netto w kwocie 1.527 tys. zł

4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.583 tys. zł

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu o kwotę 76 tys. zł

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2010 roku.

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.098.236

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,95%

łączna liczba ważnych głosów: 1.687.436

w tym: głosów "za" 1.486.592, głosów "przeciw" 200.844, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,

- Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,

- Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.069.401

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,22%

łączna liczba ważnych głosów: 1.556.901

w tym: głosów "za" 1.356.057, głosów "przeciw" 200.844, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,

- Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 roku,

- Panu Janowi Leśniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,

- Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,

- Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.053.070

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,24%

łączna liczba ważnych głosów: 1.592.470

w tym: głosów "za" 1.391.626, głosów "przeciw" 200.844, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2010:

zysk bilansowy netto za rok 2010 wynoszący 3.022.215,73 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 932.126,25 zł

2) kapitały rezerwowe 1.767.293,10 zł

3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

4) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.796,38 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,55 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,66 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 20 września 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2011 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.079.121

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,81%

łączna liczba ważnych głosów: 1.668.321

w tym: głosów "za" 1.640.967, głosów "przeciw" 13.050, głosów "wstrzymujących się" 14.304.

Do Uchwały Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad sprzeciw zgłosił akcjonariusz "Agro-Jumal" sp. z o.o.
Bogumił Adamek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »