Reklama

DEVELIA (DVL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.04.2014 r.

Raport bieżący nr 31/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent"), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Reklama

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 25 marca 2014 r.:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2013.

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2013.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.

13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

14) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2013 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:

1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.359.899 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości w wysokości 23.422 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).

3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.422 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).

4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 985 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:

1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.413.948 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 73.861 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 105.692 tys. zł (słownie: sto pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.094 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 8

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 9

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pani Joannie Jaskólskiej –Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 10

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Tomaszowi Wróblowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 11

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Mirosławowi Kujawskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 12

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pani Małgorzacie Danek – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 06.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 216.029.831 ważnych głosów stanowiących 48,27% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 216.029.831 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 15

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 28.05.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 16

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 17

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Zbigniewowi Dorendzie– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 18

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Damianowi Milibrandowi– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28.05.2013 r. do 09.11.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 19

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jakubowi Malskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 06.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 20

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość zysku netto za rok 2013 w wysokości 23.422 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), kwota w pełnych złotych 23.422.243,39 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 230.454.395 ważnych głosów stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 230.454.395 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-22Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2014-04-22Joanna JaskólskaWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »