Reklama

DEVELIA (DVL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2015 r. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent"), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 27 marca 2015 r.:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2014.

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2014.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014.

13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

14) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

16) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2014 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzą:

1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.344.558 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 7.208 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych).

3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.208 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych).

4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 70.481 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzą:

1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.640.752 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 70.377 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 70.377 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 96.116 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto szesnaście tysięcy złotych),

5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 8

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 9

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Joannie Jaskólskiej –Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 10

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Wróblowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 11

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Mirosławowi Kujawskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 12

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani Małgorzacie Danek – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 326.963.823 ważnych głosów stanowiących 73,055 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 326.963.823 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 15

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 16

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Zbigniewowi Dorendzie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 17

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 18

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość zysku netto za rok 2014 w wysokości 7.208 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 7.207.764,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 341.621.508 głosami "za”, przy braku głosów "wstrzymujących się” oraz przy braku głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 19

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Leszka Czarneckiego powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 338.558.795 głosami "za”, przy 2.761.487 głosów "wstrzymujących się” oraz przy 301.226 głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 20

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Błażejewskiego powierzając jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 338.558.795 głosami "za”, przy 2.761.487 głosów "wstrzymujących się” oraz przy 301.226 głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 21

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Remigiusza Balińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 338.558.795 głosami "za”, przy 2.761.487 głosów "wstrzymujących się” oraz przy 301.226 głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 22

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Dorendę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 338.558.795 głosami "za”, przy 2.761.487 głosów "wstrzymujących się” oraz przy 301.226 głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 23

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Jakuba Malskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 341.621.508 ważnych głosów stanowiących 76,33 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 338.558.795 głosami "za”, przy 2.761.487 głosów "wstrzymujących się” oraz przy 301.226 głosów "przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-27Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2015-04-27Joanna JaskólskaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »