BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 7 czerwca 2011 roku.

"UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla."

Reklama

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 44/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2011 roku."

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej."

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Wgłosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2010 rok obejmujące:

- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 686.206 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 37.110 tys. zł,

- zestawienie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 37.201 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 143.771 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku

do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.339 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2010 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2010 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2010.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2010 obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.242.786 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 126.371 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 118.721 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 273.200 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.576 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 19 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 17 sierpnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 122.972.362 ważne głosy z 122.972.362 akcji, tj. z 10,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały -122.972.362 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały -0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Piętce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2010 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 37.110 tys. zł (trzydzieści siedem milionów sto dziesięć tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 12 ust. 11 pkt 9 lit c) dotychczasowe brzmienie:

"dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1.000.000 złotych (jeden milion złotych)."

§ 12 ust. 11 pkt 9 lit c) otrzymuje brzmienie:

"dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 złotych (dziesięć milionów złotych)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki."

W głosowaniu jawnym oddano 709.523.260 ważnych głosów z 709.523.260 akcji, tj. z 62,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 695.850.048 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 13.673.212 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenia zatwierdza, dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 31marca 2011 roku, wybór Pana Mirosława Kutnika do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 i § 13 ust. 8 pkt. 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla na nową - pięcioletnią - kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 709.424.962 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 98.298 głosów,

3) wstrzymało się - 56.417.892 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, uchwala się, co następuje:

§ 1

W okresie, kiedy Rada Nadzorcza Boryszew S.A. liczy nie więcej niż 5 członków, powierza się jej zadania Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważnych głosów z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 764.745.428 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 1.195.724 głosy,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 17 porządku obrad, uchwał nie podjęło.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia
Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Emitent | Boryszew SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »