Reklama

BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku.

Reklama

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 27/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 111.570.848 ważnych głosów z 111.570.848 akcji, tj. z 46,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.570.848 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2015 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.520.619 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.786 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 856 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.329 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.189 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji

w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji

w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.452.791 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do

31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 83.781 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 54.864 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.352 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do

31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.398 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka (od 29 kwietnia 2015 roku Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 3.786 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Lisieckiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

W związku z powołaniem Pana Piotra Lisieckiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Rada Nadzorcza obecnej kadencji działa w składzie:

1) Pan Janusz Siemieniec

2) Pan Mirosław Kutnik

3) Pan Arkadiusz Krężel

4) Pan Piotr Lisiecki

5) Pani Małgorzata Waldowska

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 111.567.863 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 3.510.573 głosy,

3) wstrzymało się – 257.620 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności:

- PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 115.336.055 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1 głos,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-15Piotr SzeligaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »