Reklama

BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący nr 67/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia roku.

Reklama

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.499.644 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 50/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku, uzupełnione na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 55/2015 w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.499.644 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125,499,644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 123.165.268 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 2.334.376 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.864 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2014 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 428.177 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 25.548 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 25.782 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 131.319 tys. zł,

-sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.915 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.350.187 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 159.950 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 153.100 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.790 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.689 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.780 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 13 lutego 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 17 lutego 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji

w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 194.781 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia:

1) dokonać podziału zysku netto Spółki za 2014 rok w kwocie 25.547.747,93 złotych w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 10 (dziesięć) groszy na jedną akcję uprawnioną do dywidendy,

- pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto Spółki za 2014 rok a kwotą wypłaconą tytułem dywidendy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

2) wyznaczyć dzień dywidendy na 02 lipca 2015 roku.

3) wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 125.499.643 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1 głos,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony

w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Enterprise Data Center.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony

w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Maflow.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 123.683.193 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.451 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Produkcji Budowlanej.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy

o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Dodatków do Tworzyw Sztucznych.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt. 7) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.499.64

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »