Reklama

BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 maja 2012 roku - raport 41

Raport bieżący nr 41/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 maja 2012 roku.

"UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.

Reklama

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 845.186.152 ważne głosy z 845.186.152 akcji, tj. z 37,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 845.186.152 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 24/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku, uzupełnione na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 34/2012 w dniu 10 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A.

za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2011 rok obejmujące:

- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 909.365 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 38.244 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 36.822 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 110.730 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.710 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.718.675 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 193.150 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 191.507 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 211.448 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.955 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 17 lipca 2011 roku,

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 17 lipca 2011 roku,

- Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 18 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Wgłosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 38.244 tys. zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

§ 4 ust. 1 statutu Spółki uzupełnia się o następujący rodzaj działalności:

"64.91.Z Leasing finansowy.",

Skreśla się § 9 ust.2 statutu Spółki o następującej treści:

"Wszczęcie procedury dobrowolnego umorzenia akcji następuje w drodze przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego dotyczącego zamiaru zakupu przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a następnie złożenia zlecenia zakupu akcji do biura maklerskiego. Kryterium wyboru akcji stanowić będzie najniższa oferowana cena sprzedaży w transakcjach w obrocie sesyjnym, a dla transakcji pakietowych najniższa cena wynegocjowana w ramach Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.",

§ 11 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy."

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

§ 12 ust .2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy."

W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 897.485.634 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 637.248 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-

"Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 28 maja 2012 roku powołuje się Pana Sebastiana Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały - 892.260.113 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 5.862.769 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia
Piotr Szeliga - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Emitent | Boryszew SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »