Reklama

BUDIMEX (BDX): Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA - raport 46

Raport bieżący nr 46/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

rb bx/46/10

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 19 maja 2010 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

"Za" wyborem oddano 17.995.281 głosów, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Bogna Kuczyńska-Piech,

2. Anna Romaniuk,

3. Jadwiga Romańska Kwinta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

"Za" przyjęciem uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oddano 17.995.281 głosów, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy Budimex za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2009,

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

9.3. podziału zysku za 2009 r.,

9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,

9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,

9.6. połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.,

9.7. wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji,

9.8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

"Za" przyjęciem porządku obrad oddano 17.995.281 głosów, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr 151

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.873.214.000,- /dwa miliardy osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czternaście tysięcy/ złotych,

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 138.030.000,- /sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy/ złotych,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 10.640.000,- /dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy/ złotych,

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 342.533.000,- /trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące/ złotych,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2009 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2009.

- Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2009.

- Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2009.

Załączniki do ww. uchwały zostały opublikowane w formie raportu rocznego w dniu 22 marca 2010 r. i równocześnie są dostępne na stronie internetowej Budimex S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

Głosy "za"- 17.995.281, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 152

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.339.623.000,- /trzy miliardy trzysta trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące/ złotych,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 173.658.000,- /sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy/ złotych,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 173.547.000,- /sto siedemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy/ złotych,

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 24.451.000,- /dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy/ złotych,

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 406.173.000,- /czterysta sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące/ złotych,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009.

- Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2009.

Załączniki do ww. uchwały zostały opublikowane w formie raportu rocznego w dniu 22 marca 2010 r. i równocześnie są dostępne na stronie internetowej Budimex S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

Głosy "za"- 17.995.281, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 153

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie 138.030.000 /sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy/ złotych, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 35.574.666,40 /trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy/ złotych, postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,80 /sześć złotych i osiemdziesiąt groszy/ złotych brutto na jedną akcję.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 rok ustala się na dzień 7 czerwca 2010 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 czerwca 2010 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

Głosy "za"- 17.995.281, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 154

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2009 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 29 września 2009 roku (data złożenia rezygnacji ze składu Zarządu i funkcji prezesa Zarządu):

1. Panu Markowi Michałowskiemu.

II. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku:

2. Panu Dariuszowi Blocherowi,

3. Panu Ignacio Botella Rodriguez,

4. Pani Joannie Siwak - Makowieckiej, (obecnie noszącej nazwisko Makowiecka),

5. Panu Jackowi Daniewskiemu,

6. Panu Henrykowi Urbańskiemu,

7. Panu Marcinowi Węgłowskiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

Głosy "za"- 17.993.911, głosów "przeciw" nie było, głosy "wstrzymujące się" 1.370.

Uchwała Nr 155

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 18 września 2009 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją):

1. Panu Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno.

II. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku:

2. Panu Igorowi Chalupec,

3. Panu Javier Galindo Hernández,

4. Panu José Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,

5. Panu Stanisławowi Pacukowi,

6. Panu Carmelo Rodrigo López,

7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu,

8. Panu Tomaszowi Sielickiemu,

9. Panu Krzysztofowi Sokolikowi.

III. Za okres od 30 września 2009 roku (data powołania, przez dokooptowanie, do składu Rady) do 31 grudnia 2009 roku:

10. Panu Markowi Michałowskiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

Głosy "za"- 17.993.911, głosów "przeciw" nie było, głosy "wstrzymujące się" 1.370.

Uchwała Nr 156

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: połączenia "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ze spółką Budimex S.A. jako spółką przejmującą.

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. - spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. - spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 11 marca 2010 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 54 z dnia 18 marca 2010 roku.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.

§ 4. Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku (Repertorium A 7387/2009).

§ 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do ww. uchwały został opublikowany w formie raportu bieżącego nr 20/2010 z dnia 9 marca 2010 r. i równocześnie jest dostępny na stronie internetowej Budimex S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

Głosy "za"- 17.993.911, głosów "przeciw" nie było, głosy "wstrzymujące się" 1.370.

Uchwała Nr 157

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VII kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. szóstej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1. Pani Marzenna Anna Weresa,

2. Pan Javier Galindo Hernández,

3. Pan José Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,

4. Pan Carmelo Rodrigo López,

5. Pan Piotr Kamiński,

6. Pan Marek Michałowski,

7. Pan Tomasz Sielicki,

8. Pan Maciej Stańczuk,

9. Pan Igor Chalupec.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

W głosowaniach nad poszczególnymi kandydaturami oddano następujące ilości głosów:

Pani Marzenna Anna Weresa

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 15.303.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 2.300.000.

Pan Javier Galindo Hernández

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 16.603.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 1.000.000.

Pan José Carlos Garrido - Lestache Rodriguez

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 16.603.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 1.000.000.

Pan Carmelo Rodrigo López

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 16.603.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 1.000.000.

Pan Piotr Kamiński

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 15.303.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 2.300.000.

Pan Marek Michałowski

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 16.603.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 1.000.000.

Pan Tomasz Sielicki

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 16.603.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 1.000.000.

Pan Maciej Stańczuk

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 15.303.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosy "wstrzymujące się" - 2.300.000.

Pan Igor Chalupec

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów,

- głosy "za"- 17.603.154, głosy "przeciw" - 392.127, głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 158

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt i) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex S.A. przysługuje jej członkom wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach:

1) przewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7;

2) przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,4;

3) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,15;

4) sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1;

5) członek Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,0.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 17.995.281 akcji (to jest 70,48 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów - 17.995.281 głosów.

Głosy "za"- 16.993.911, głosów "przeciw" nie było, głosy "wstrzymujące się" 1.001.370.
Dariusz Blocher - prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »