Reklama

BUDIMEX (BDX): Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA - raport 41

Raport bieżący nr 41/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

rb bx/41/2014

Reklama

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 24 kwietnia 2014 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy.

"Za” przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Bogna Kuczyńska - Piech,

2. Pani Jadwiga Romańska - Kwinta,

3. Pani Agnieszka Faluszewska,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S. A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S. A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013,

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013,

9.3. podziału zysku za 2013 rok,

9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,

9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,

9.6. zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego,

9.7. powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie,

9.8. sporządzania przez Budimex SA jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 202

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA

za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz

sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.285.459 tysięcy złotych (trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 302.599 tysięcy złotych (trzysta dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 193.181 tysięcy złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 74.552 tysiące złotych (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimeksu SA za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do niniejszej uchwały:

Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 203

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.686.753 tysiące złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 301.300 tysięcy złotych (trzysta jeden milionów trzysta tysięcy złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 303.425 tysięcy złotych (trzysta trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 212.045 tysięcy złotych (dwieście dwanaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 319.016 tysięcy złotych (trzysta dziewiętnaście milionów szesnaście tysięcy złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimeksu SA

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do niniejszej uchwały:

Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 204

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za 2013 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 302.531.661,30 złotych (słownie: trzysta dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 11,85 złotych (słownie: jedenaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 67.833,49 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok ustala się na dzień 6 maja 2014 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 maja 2014 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 205

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy,

- głosy "za”- 18.756.574 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 206

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 207

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 208

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.750.661 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 73,45 % /siedemdziesiąt trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.750.661 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ głosów,

- głosy "za”- 18.716.161 /osiemnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 209

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 210

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy,

- głosy "za”- 18.756.574 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 211

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 212

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 213

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 214

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 215

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się” – 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.

Uchwała Nr 216

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy "za”- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw” – 0 /ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »